Śpiewnik kościelny/Koronka szkaplerzna

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Koronka do Najświętszej Maryi Panny Szkaplerza Świętego
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii

KORONKA
DO NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO.


PIEŚŃ
Przed zaczęciem Koronki.



\relative c' {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp a4 a4 a8. [g16] | a8. g16 f8 [e8] d4 | \stemDown a'4 c4 b4 | \break
  c4 b4 a4 \bar "." \stemUp a4 a4 a4 | a8. [g16] f8 [e8] d4 | \break
  \repeat volta 2 {
    f4 g4 a4 \fermata | a4 a4 a4 | a8 [g8] f8 [e8] d4 }
}
\addlyrics { \small {
  O Mat -- ko u -- ko -- cha -- na! Dzie -- wi -- co wy -- bra -- na,
  Od wie -- ków przej -- rza -- na,
  MA -- RY -- JA! Módl się dziś za na -- mi.
}}


O Matko ukochana!
Dziewico wybrana,
Od wieków przejrzana,
Maryja! Módl się dziś za nami.

Ciebie nad Sarafiny
Bez zmazy Ewiny,
Chciał mieć Bóg jedyny,
Maryja! módl się dziś za nami.


Ciebie przy niewinności,
Panną przy płodności,
Obrał Bóg w wieczności,
Maryja! módl się dziś za nami.

Grzesznych Orędowniczko,
Niebieska dziedziczko,
Łask Boskich skarbniczko,
Maryja! módl się dziś za nami.

Stwórcęś swego nosiła,
Bez bólu zrodziła,
Nas smutnych zbawiła,
Maryja! módl się dziś za nami.

Uproś z grzechów powstanie,
Łaski pozyskanie,
W niebiesiech mieszkanie,
Maryja! módl się dziś za nami.


Po prześpiewaniu powyższej pieśni, X. Promotor czyta wgłos Intencyją jak następuje:
Na większą cześć i chwałę P. Boga wszechmogącego, w Trójcy świętej jedynego, na wysławienie przenajdostojniejszej Maryi Panny, odprawiać będziemy z uwagą i nabożnie tę Koronkę, ofiarując ją: — za podwyższenie Kościoła świętego katolickiego — za najwyższego Pasterza N.N. ze wszystkiem duchowieństwem — za pokój i zgodę Panów chrześcijańskich — za wykorzenienie błędów i nawrócenie niewiernych — za grzeszników zatwardziałych i pokutować niechcących — nareszcie, za wszystkich wiernych żywych i umarłych. W szczególności zaś (tu wymienić intencyją szczególną). Zacznijmy tedy od znaku krzyża ś.

Intencyje szczególne, z których się jedna codzień wymienia.

1. Za przyjaciół, dobrodziejów i fundatorów tak żyjących jako i umarłych.
2. Za braci i siostry Szkaplerza ś. tak żyjących jako i um.
3. Za Rodziców, braci i krewnych tak żyjących jako i um.
4. Za nieprzyjaciół i prześladowców.
5. Za więźniów i w utrapieniu będących.
6. Za chorych i konających.
7. Za dusze wiernych zmarłych.

Albo w potrzebach nadzwyczajych.

O uproszenie pokoju — deszczu — pogody — urodzajów.
O odwrócenie chorób — pomoru — głodu, i t. p. lub za szczególnego umarłego.

Uwaga. Antyfona, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryja, i t. d. tak się śpiewa jak w Koronce o Trójcy ś.


† W Imie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen.
Antyfona.

Racz przyjść Duchu święty a serca wiernych twoich racz napełnić, i w nich ogień miłości twojej racz zapalić, któryś różnością języków zgromadził narody wszystkie do jedności wiary. R. Amen.


1 Ojcze nasz — na pamiątkę wylania krwi P. Jezusa przy obrzezaniu jego.

Hymn.

\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp f8. [e16] d8. [f16] e8. [d16] c4 | f8. [g16] a4 g4 f4 | \break
  a4 a4 g8 [a8] bes4 | a4 a4 g4 f4 \bar "." a4 g4 g4 f4 | \break
  e4 g8 [e8] d4 c4 | c8 [d16 e16] f4 e4 f4 | g8 [a8] bes4 a8 [g8] f4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Je -- zu świa -- ta Zba -- wi -- cie -- lu,
  Dusz na -- szych Od -- ku -- pi -- cie -- lu:
  Przez twe świę -- te O -- brze -- za -- nie,
  Od -- dal od nas złe ko -- cha -- nie.
}}


Jezu świata Zbawicielu,
Dusz naszych Odkupicielu:
Przez twe święte Obrzezanie,
Oddal od nas złe kochanie.

Módlmy się.

O Panie Jezu Chryste, przez twoją boleść którąś miał przy obrzeaniu, odetnij w nas złe kochanie i pożądliwe namiętności. R. Amen.
10 Zdrowaś Maryja — na pamiątkę radości N. M. P. przy zwiastowaniu Wcielenia Syna Bożego.

Hymn.

\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp f4 f8 g8 a4 g4 | f8 f8 g8 f8 e4 d4 | \break
  \stemDown a'4 a8 b8 c4 a4 | c8 b8 d8 c8 b4 a4 \bar "." \break
  c4 bes8 a8 c4 a4 | \stemUp g8 a8 bes8 a8 g4 a4 | \break
  g4 a8 g8 a4 d,4 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Naj -- świę -- tsza Ma -- tko w_nie -- zmier -- nych ra -- do -- ściach,
  Gdyś Bo -- ga w_czy -- stych po -- czę -- ła wnę -- trzno -- ściach:
  Daj w_Bo -- gu li -- czyć szczę -- śli -- we go -- dzi -- ny,
  Z_two -- jej przy -- czy -- ny.
}}


Najświętsza Matko w niezmiernych radościach,
Gdyś Boga w czystych poczęła wnętrznościach:
Daj w Bogu liczyć szczęśliwe godziny,
Z twojej przyczyny.

Módlmy się.

O Panno najczystsza i Matko Boga najświętsza Maryja, prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, którąś miała gdyś Syna Bożego poczęła: przyczyń się za nami, aby Pan nasz Jezus Chrystus przez swoje bolesne i niewinne Obrzezanie, raczył nas oczyścić od grzechu pychy a przyozdobić cnotą pokory, i umocnić darem Ducha świętego bojaźni Pańskiej. R. Amen.


1 Ojcze nasz — na pamiątkę krwawego potu Pana Jezusa w ogrójcu


Hymn.

Jezu źródło wszech słodkości,
Jedyna nasza miłości;
Przez twoje krwawe pocenie,
Daj nam grzechów odpuszczenie.


Módlmy się.

O Panie Jezu Chryste, prosimy cię przez twój krwawy pot w ogrójcu wylany, daj nam aby to rozpamiętywanie męki twojej, było źródłem obfitych łez wylania. R. Amen.
10 Zdrowaś Maryja — na pamiątkę radości N. M. P. gdy świętą Elżbietę nawiedzała.

Hymn.

Gdyś nawiedzała Elżbiety cne progi,
Niosłaś w żywocie świata okup drogi:
W wnętrznościach matki Jan się rozkoszuje,
Skacze, raduje.

Módlmy się.

O Panno ze wszech najpokorniejsza i Matko Boża najgodniejsza, prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, którąś miała gdyś Elżbietę świętą nawiedzała; przyczyń się za nami grzesznemi do Syna swego najmilszego, aby przez krwawy pot w ogrójcu wylany, raczył nas oczyścić od grzechu łakomstwa a przyozdobić cnotą świętego ubóstwa, i umocnić darem Ducha świętego pobożności. R. Amen.


1 Ojcze nasz — na pamiątkę Ubiczowania P. Jezusa.


Hymn.

Jezu nad słońce jaśniejszy,
Nad pełny miesiąc piękniejszy;
Przez twe srogie biczowanie,
Odpuść nam winne karanie.


Módlmy się.

O Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego, przez okrutne a srogie ciała twego najświętszego biczowanie, daj nam w niniejszym żywocie za grzechy nasze ojcowskie twoje karanie, i poprawę żywota naszego. R. Amen.
10 Zdrowaś Maryja — na pamiątkę radości N. M. P. przy narodzeniu Syna Bożego.

Hymn.

Dla pociech Matko z narodzenia Syna,
Prosim, niech twoja sprawi to przyczyna:
By się rodziło synów dobrych wiele,
W świętym kościele.

Módlmy się.

O Panno najczystsza i Matko Boża najgodniejsza, prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, którąś miała gdyś Syna Bożego porodziła; przyczyń się za nami grzesznemi, aby jego okrutne biczowanie raczyło nas oczyścić od grzechu nieczystości, i przyozdobić cnotą świętej czystości, a umocnić darem Ducha świętego wstrzemięźliwości. R. Amen.


1 Ojcze nasz — na pamiątkę cierniem ukoronowania P. Jezusa.

Hymn.

Jezu królu Panie miły,
Świata, piekła, ciała siły,
Tyś starł przez twe cierniowanie,
Daj nam z tobą królowanie.

Módlmy się.

O Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego, prosimy cię przez okrutne na Głowę twoją korony wciśnienie, wpój w serca nasze ustawiczne męki twojej rozmyślanie. R. Amen.
10 Zdrowaś Maryja — na pamiątkę radości N. M. P. gdy trzej Królowie dary P. Jezusowi ofiarowali.

Hymn.

Gdyś złoto, mirę, kadzidło widziała,
Dary trzech mędrców, z tegoś radość miała:
Niech twa opieka włada nad królami,
Chrześcijanami.

Módlmy się.

O Panno najczystsza i Matko Boga przenajświętsza, prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, którąś miała gdy się trzej królowie Synowi twemu kłaniali i dary mu ofiarowali; przyczyń się za nami grzesznemi, aby bolesne jego koronowanie raczyło nas oczyścić od grzechu zazdrości, a obdarzyć cnotą łaskawości, i umocnić darem Ducha świętego umiejętności. R. Amen.


1 Ojcze nasz — na pamiątkę zwleczenia szat z Zbawiciela naszego.

Hymn.

Jezu prawdziwa światłości,
Żywe źródło, dusz jasności:
Przez sromotne obnażenie,
Daj nam świata pogardzenie.

Módlmy się.

O Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego, przez ono sromotne i bolesne z szat obnażenie, gdyś do krzyża miał być okrutnie przybity; daj nam grzesznym złe namiętności wyzuć i szatę miłości rzeczy ziemskich złożyć, ażebyśmy się swej własnej woli zaprzeli. R. Amen.
10 Zdrowaś Maryja — na pamiątkę radości N. M. P. gdy Syna swego w kościele znalazła.

Hymn.

Z znalezionego jaka radość Syna
Tobie o Matko! twoja też przyczyna
Niech kościołowi wróci zdrożne syny,
Z niemi cnót czyny.

Módlmy się.

O Panno najłaskawsza, Matko Boga najczystsza wybrana, prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, którąś miała znalazłszy Syna twego w kościele między doktorami; przyczyń się aby przez sromotne z szat swoich obnażenie, raczył nas oczyścić od grzechu obżarstwa a przyozdobić cnotą wstrzemięźliwości, i umocnić darem Ducha świętego prawdy. R. Amen.


1 Ojcze nasz — na pamiątkę przybicia do krzyża P. Jezusa.

Hymn.

Krzyż krew ostatnią wytoczył,
Którą Zbawiciel świat zbroczył:
W pięciu ranach me zbawienie,
Przez twe Jezu odkupienie.

Módlmy się.

O Panie Jezu Chryste Synu Boga zywego i odkupicielu świata, przez srogie ciała twego przybicie do krzyża, przebij miłością serca nasze, abyśmy one pospołu z duszą naszą w miłości chowali. R. Amen.
10 Zdrowaś Maryja — na pamiątkę radości N. M. P. z Zmartwychwstania Pańskiego.

Hymn.

Przez tę pociechę którąś w Zmartwychwstanie
Boga człowieka miała, o zjednanie
Prosim cię matko, byśmy w Bogu żyli,
Tobie służyli.

Módlmy się.

O Panno najłaskawsza i Matko Boga najszlachetniejsza, prosimy cię przez oną niewymowną radość twoją, którąś miała gdyś Syna twego zmartwychwstałego widziała; przyczyń się za nami grzesznemi, aby przez jego okrutne krzyżowanie, byliśmy oczyszczeni z gniewu a przyodziani darem Ducha świętego stateczności. R. Amen.


1 Ojcze nasz — na pamiątkę otworzenia boku P. Jezusa.

Hymn.

Serce zkąd krew, woda płynie,
Ratuj mnie w śmierci godzinie:
Niech w tym sercu zatopiony
Życia wiek będzie skończony.

Módlmy się.

O Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego, przez przebicie boku i serca twego przenajświętszego, daj sercom naszym ustawiczne i gorące ciebie miłowanie. R. Amen.
10 Zdrowaś Maryja — na pamiątkę radości N. M. P. przy swojem Wniebowzięciu.

Hymn.

Królowa świata! gdyś już z Bogiem w niebie,
Weź nas prosimy sług twoich do siebie:
Niech z tobą Pani staniem po prawicy,
My służebnicy.


A my cię za to Panno nad Pannami,
Wychwalać będziem, sercem i ustami:
Gdzie Ojciec z Syncm i Duchem społecznie,
Królują wiecznie.


Módlmy się.

O Panno najświętsza i Matko najpokorniejsza, prosimy cię przez oną radość twoją, którąś miała gdyś do nieba z ciałem i z duszą wzięta była; przyczyń się za nami grzesznemi do Syna twego, aby przez bolesne i okrutne boku swego świętego otworzenie, raczył nas oczyścić od grzechu lenistwa a dać cnotę nabożeństwa, i umocnić darem Ducha świętego mądrości. R. Amen.
1 Wierzę w Boga i t. d. potem
3 razy: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie: a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.


Polecenie Koronki.

Racz przyjąć od nas niegodnych Panie Boże Wszechmogący w Trójcy ś. jedyny tę koronkę, którąć niegodni ofiarujemy na cześć i chwałę Imienia twego świętego, i na pamiątkę okrutnej męki i siedmiorakiego wylania krwi najmilszego Syna twego: także na pamiątkę siedmiu radości Panny Przenajświętszej; na cześć ś. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów naszych; ku czci ś. Eliasza i Elizeusza, ś. Szymona Stokcyusza, ś. Wojciecha, ś. Anioła męczennika, ś. Eufrozyny i ś. Maryi Magdaleny, i na cześć wszystkich świętych twoich. Raczże też przyjąć i za niezliczone złości i nieprawości nasze, za kościół ś. katolicki i wszystkie stany jego, za rodziców, braci i siostry, za dobrodziejów żywych i umarłych, także za wszystkie przyjacioły, za chore i w smutkach będące, za wszystkie wierne zmarłe, aby im ta koronka była pożyteczna ku otrzymaniu łaski twojej świętej, ku dostąpieniu żywota wiecznego, którego nas racz domieścić Boże w Trójcy świętej jedyny. R. Amen.




LITANIJA
Do Najświętszej Maryi Panny.



\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \autoBeamOff
  \time 3/4
  \cadenzaOn  

  \repeat volta 2 {
    \stemUp f4 g8 f8 e8 d8 \bar "|" f4 g8 f8 e8 d8 } \break
  \repeat volta 2 {
    \stemUp a'8 a8 g8 a8 bes8 [g8] a4 \bar "|" a8 a8 g8 f8 e8 d8 } \cadenzaOff
}
\addlyrics { \small {
  Ky -- rie e -- lej -- son, Chry -- ste e -- lej -- son.
  Oj -- cze z_nie -- ba Bo -- że, Zmi -- łuj się nad na -- mi.
}}
\addlyrics { \small {
  Chry -- ste u -- słysz nas, Chry -- ste wy -- słu -- chaj nas.
}}


Kyrie elejson, Chryste elejson,
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże,
Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu i t. d. jak na str. 350, dodawszy przed Baranku Boży: Orędowniczko Szkaplerza S.
Po Litanii Antyfona. Pod twoją obronę str. 177.






Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.