Śpiewnik kościelny/O Maryja dobrotliwa

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O Maryja dobrotliwa
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Zobacz też Salve Regina

Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XV.
Do Najśw. Maryi Panny Łaskawej
w czasie cholery lub pomoru.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \partial 4 \stemDown a8 bes8 | c4 f4 e8 f8 | d4 c4 a8 bes8 | c4 c4 d16 [c16] bes16 [a16] | \break
    \stemUp a4 g4 }
  g8 g8 | g4 a4 g8 a8 | \stemDown c8 [bes8] \stemUp g4 \stemDown a8 bes8 | \break
  c4 c4 d16 [c16] bes16 [a16] | \stemUp a4 g4 \stemDown a8 bes8 | c4 f4 e8 f8 | \break
  d4 c4 a8 bes8 | c4 a4 bes8 \stemUp g8 | g4 f4 \bar "|." s4
}
\addlyrics { \small {
  O Ma -- ry -- ja do -- bro -- tli -- wa, Do cie -- bie głos pod -- no -- si -- my,
  Boś ty nam w_o -- so -- bie Ja -- na, Wów -- czas gdyś pod krzy -- żem sta -- ła,
  Od Sy -- na za Ma -- tkę da -- na, A -- że -- byś nas ra -- to -- wa -- ła.  
}}
\addlyrics { \small {
  Po -- każ nam się li -- to -- ści -- wa,
  Wy -- słu -- chaj o co pro -- si -- my,
}}

O Maryja dobrotliwa,
Do ciebie głos podnosimy,
Pokaż nam się litościwa,
Wysłuchaj o co prosimy,
Boś ty nam w osobie Jana,
Wówczas gdyś pod krzyżem stała,
Od Syna za Matkę dana,
Ażebyś nas ratowała.

Wejrzyj więc matko pociechy,
Na ten padół z wysokości,
A zobacz jak nas za grzechy
Syn twój karze w surowości.

Patrz jak nas ( niszczy cholera,
tu śmierć pożera,
)

W pracy ustają gróbarze,
Tak wiele ludzi umiera,
Nie obejmą ciał cmentarze.

Tyś tylko nasza ochrona,
My acz niegodne twe dziatki,
Tulim się do twego łona,
Jak do ukochanej matki.
Zasłoń nas przed gniewem Syna,
I daj u siebie schronienie,
Aż twa przeważna przyczyna,
Wyjedna nam przebaczenie.

Prawda żeśmy zasłużyli,
Na większe jeszcze karania,
Bośmy zuchwale gwałcili,
Święte jego przykazania,
Lecz odtąd przy łasce jego,
Gdy grzechy łzami zmyjemy,
W drodze żywota nowego,
Wiernie mu służyć będziemy.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).