Biblia Gdańska/Księga Jozuego 12


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księga Jozuego

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Joz 12Edytuj

1 A ci są królowie ziemi, które pobili synowie Izraelscy, i posiedli ziemię ich za Jordanem ku wschodowi słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon, i wszystkę równinę ku wschodowi słońca:
2 Sehon, król Amorejski, który mieszkał w Hesebon, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem potoku Arnon, i od połowy tegoż potoku i połowy Galaadu aż do potoku Jabok, gdzie są granice synów Ammonowych,
3 A od równin aż do morza Cynerot na wschód słońca, i aż do morza pustyni, do morza słonego na wschód, idąc ku Betsemot, i od południa pod górę Fazga.
4 I granice Oga, króla Basańskiego, który był pozostał z Refaimów, a mieszkał w Astarot i w Edrej.
5 Który też panował na górze Hermon, i w Selecha, i we wszystkiem Basan, aż do granic Gessurytów, i Mahachatytów, i nad połową Galaad ku granicy Sehona, króla Hesebońskiego.
6 Mojżesz, sługa Pański, i synowie Izraelscy, pobili je; i podał tę ziemię Mojżesz, sługa Pański, w dziedzictwo Rubenitom, i Gadytom, i połowie pokolenia Manasesowego.
7 Ci też są królowie ziemi, które pobił Jozue, i synowie Izraelscy za Jordanem na zachód słońca, od Baalgad na polu Libańskiem, i aż do Halak, która idzie ku Seir, którą podał Jozue pokoleniom Izraelskim w dziedzictwo według działu ich.
8 Na górach, i na równinach, i w polach, i w niżynach, i na puszczy, i na południe ziemi Hetejczyka, Amorejczyka, i Chananejczyka, Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka.
9 Król Jerycha jeden; król Haj, które jest w bok Betel, jeden
10 (Król Jeruzalem jeden; król Hebron jeden.
11 Król Jerymot jeden; król Lachys jeden.
12 Król Heglon jeden; król Gazer jeden.
13 Król Dabir jeden; król Gader jeden.
14 Król Horma jeden; król Hered jeden.
15 Król Lebni jeden; król Adullam jeden.
16 Król Maceda jeden; król Betel jeden.
17 Król Taffua jeden; król Hefer jeden.
18 Król Afek jeden; król Saron jeden.
19 Król Madon jeden; król Hasor jeden.
20 Król Symron Meron jeden; król Aksaf jeden.
21 Król Tenach jeden; król Mageddo jeden.
22 Król Kades jeden; król Jachanam z Karmelu jeden.
23 Król Dor z krainy Dor jeden; król Goim w Galgal jeden;
24 Król Torsa jeden. Wszystkich królów trzydzieści i jeden.
   góra strony


  Joz 11 Joz 12 Joz 13