Pastorałki i kolędy/Za kolędę dziękujemy


Żydzie! żydzie! Messyjasz się rodzi Za kolędę dziękujemy
Żydzie! żydzie! Messyjasz się rodzi Za kolędę dziękujemy
Za kolędę dziękujemy - pieśń kolędnicza śpiewana na podziękowanie za odebraną kolędę (podarki).

KOLĘDA 33.
Podziękowanie za odebraną kolędę.


\header {
   tagline = ##f
}
\version "2.14.2"

\score {
\relative g { \clef tenor \key d \minor
\time 2/2
\repeat volta 2 {
f2 g | a a | bes4 a g2 | a1
}
\repeat volta 2 {
a2 a | g g | f f | e e | a a | g g | f f | e e |
d f | a cis, | d1
}
}
\addlyrics { \small {
Za ko -- lę -- dę dzię -- ku -- je -- my,
A -- by -- ście tu dłu -- go ży -- li,
Po -- tem się wie -- cznie cie -- szy -- li,
"Z świę" -- te -- mi "w nie" -- bie.
}
}
\addlyrics { \small {
Zdro -- wia, szczę -- ścia, wam ży -- cze -- my,
}
}
\layout {
  indent = #0
  line-width = #150
}
\midi { }
}

Za kolędę dziękujemy,
Zdrowia, szczęścia, wam życzemy,
Abyście tu długo żyli,
Potem się wiecznie cieszyli,
Z świętemi w niebie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).