Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych


Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych
Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych
z dnia 15 grudnia 1950 r.
Publikator: Dz.U. 1951 nr 9 poz. 71

Zobacz też:


ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 15 grudnia 1950 r.

w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 104) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się właściwym zrzeszeniom prywatnego przemysłu i zrzeszeniom prywatnego handlu i usług następujące sprawy, należące uprzednio do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych:
1) czynności zlecone obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiocie:
a) zasięgania i składania opinii oraz wniosków,
b) wyznaczania delegatów (członków) lub też przedstawiania kandydatów do udziału w pracach władz, urzędów, instytucji, komisji lub innych organów,
c) dostarczania informacji lub dokumentów,
2) prowadzenie rejestru umów o naukę na potrzeby władz przemysłowych i inspekcji pracy.

§ 2. Opłaty, przekazywane izbom przemysłowo-handlowym stosownie do rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych oraz zawodowe wykonywanie poszczególnych czynności handlowych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 57, poz. 312 i Nr 68, poz. 427 oraz z 1949 r. Nr 24, poz. 162) przekazywane będą Naczelnej Radzie Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług, z wyjątkiem opłat pobieranych od przedsiębiorstw budowlanych, które przekazywane będą Ogólnopolskiemu Zrzeszeniu Prywatnego Przemysłu Budowlanego i Instalacyjnego.

§ 3. 1. W celu koordynowania działalności ogólnopolskich zrzeszeń prywatnego przemysłu w zakresie obowiązujących przepisów oraz czynności zleconych przez władze państwowe — powołuje się Komisję Koordynacyjną Zrzeszeń Prywatnego Przemysłu.

2. Skład Komisji Koordynacyjnej, jej szczegółowy zakres działania oraz sposób pokrywania wydatków określi zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości.

§ 4. Obowiązki izb przemysłowo-handlowych w przedmiocie rejestracji tytułów na okaziciela, emitowanych przed dniem 1 września 1939 r., wynikające z dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed 1 września 1939 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 28, poz. 190) przekazuje się Bankowi Gospodarstwa Krajowego w likwidacji.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: w z. E. Szyr


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.