Statut NSZZ Solidarność (1980)


Statut
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
"Solidarność"
Załącznik do Statutu NSZZ Solidarność
Statut
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
"Solidarność"
Załącznik do Statutu NSZZ Solidarność
10 listopada 1980

Rozdział IEdytuj

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBAEdytuj

§ 1Edytuj

Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", zwany dalej ZWIĄZKIEM. Związek, stosownie do zasad wyrażonych w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w ratyfikowanej przez Polską Rzeczypospolitą Ludową Konwencji nr 87 i nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz w części l pkt l-7 porozumienia zawartego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Komisją Rządową w Gdańsku (patrz: załącznik), rozwijać będzie działalność w zakresie obrony interesów pracowników, realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

§ 2Edytuj

Terenem działania Związku jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

§ 3Edytuj

Siedzibą Komisji Krajowej Związku jest Gdańsk.

Rozdział IIEdytuj

POSTANOWIENIA OGÓLNEEdytuj

§ 4Edytuj

Związek jest niezależny od organów administracji państwowej i organizacji politycznych.

§ 5Edytuj

Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę, a w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych zatrudnionych na podstawie członkostwa), wyboru, powołania, mianowania, jak również uczniów przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu, osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej. Utrata zatrudnienia nie pociąga za sobą utraty członkostwa. Członkami Związku mogą być także emeryci i renciści.

§ 6Edytuj

Celem Związku jest: ochrona praw, godności i interesów pracowników, a w szczególności:

1) ochrona interesów materialnych, socjalnych l kulturalnych członków oraz ich rodzin,
2) zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników,
4) umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,
5) szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych,
6) zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
7) wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej,
8) kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny.

§ 7Edytuj

Związek realizuje swoje cele przez:

1) reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji i instytucji społecznych,
2) zawieranie i wypowiadanie zbiorowych układów pracy,
3) udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą,
4) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi - załóg w przypadku istotnego naruszenia interesów pracowniczych; w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku,
5) inicjowanie samopomocy członków Związku,
6) podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przed szkołach dla ich dzieci oraz odpowiedni udział w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy zakładu pracy,
7) przeciwdziałanie alkoholizmowi,
8) popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury oświaty, nauki i postępu technicznego,
9) prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy,
10) współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
11) sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy i zakazywanie swym członkom pracy na stanowiskach nie odpowiadających ustalonym warunkom,
12) współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,
13) prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników, w szczególności nad "poziomem kosztów utrzymania,
14) rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej,
15) publiczne opiniowanie projektów i przepisów dotyczących: życia ludzi pracy, reprezentacji pracowniczych, uczestnictwa pracowników w urządzaniu, ustawodawstwa socjalnego oraz kluczowych decyzji: o podziale dochodu narodowego, kierunkach inwestycji, podziale funduszu spożycia społecznego zaopatrzeniu rynku, gospodarce mieszkaniowej, kształtowaniu cen i płac oraz innych sprawach istotnych dla ludzi pracy.

§ 8Edytuj

1. Członkowie Związku zrzesza ją się na zasadzie terytorialno-zawodowej, co oznacza, że:
1) Związek zrzesza członków wszystkich zawodów,
2) podstawową organizacją związkową jest organizacja zakładowa zrzeszająca pracowników wszystkich zawodów, zatrudnionych w danym zakładzie pracy,
3) zakładowa organizacja związkowa w miarę potrzeby tworzy niższe ogniwa: pracownicy małych zakładów pracy mogą tworzyć międzyzakładowe organizacje związkowe, do których mogą należeć pracownicy zakładów, w których nie istnieje organizacja związkowa,
4) w ramach Związku na wszystkich jego szczeblach mogą działać sekcje zawodowe lub branżowe. Sekcje zawodowe obejmują pracowników wykonujących jeden zawód lub kilka zawodów pokrewnych.
2. Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu ze związkami zawodowymi grupującymi pracowników jednego zawodu lub kilku pokrewnych zawodów, jeśli statuty i działalność tych związków odpowiadają podstawowym zasadom określonym w niniejszym statucie.

§ 9Edytuj

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

1) nie ogranicza się liczby kandydatów,
2) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
3) głosowanie jest tajne,
4) przewodniczącego, z wyjątkiem przewodniczącego Komisji Krajowej, wybiera bezpośrednio walne zebranie organizacji danego szczebla,
5) tę samą funkcję w związku można pełnić tylko przez dwie kolejne kadencje,
6) funkcji związkowych nie może pełnić osoba zajmująca kierownicze stanowisko w zakładzie pracy (dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, kierownicy, zastępcy kierowników zakładów pracy oraz kierownicy wydziałów w wielkich zakładach pracy, a także osoby na stanowiskach kierowniczych bezpośrednio podlegające dyrekcji) albo pełniąca funkcję kierowniczą w instancjach organizacji politycznych,
7) odwołanie członka władz związkowych odbywa się na takich zasadach, jak wybór.

§ 10Edytuj

Ogniwa Związku powstają z inicjatywy pracowników, którzy tworzą w tym celu zakładowe komitety założycielskie. Powołanie ogniwa zakładowego powinno być zgłoszone regionalnemu zarządowi Związku

Rozdział IIIEdytuj

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKIEdytuj

§ 11Edytuj

Członek Związku ma prawo:

1) uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
2) wybierać l odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz, być wybieranym do tych władz,
3) uczestniczyć w ustalaniu instrukcji dla wybranych delegatów,
4) korzystać z pomocy Związku w ochronie swych praw pracowniczych, w razie ich naruszenia przez zakład pracy lub administrację państwową; w przypadkach tych Związek zobowiązany jest do zastosowania dostępnych mu środków obrony ze strajkiem włącznie. Związek może interweniować ii udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku,
5} otrzymywać zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka rodziny; w przypadku zgonu członka Związku zasiłek otrzymuje rodzina.
6) otrzymywać od Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formy pomocy określa walne zebranie właściwego szczebla Związku;
7) korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz z urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku.
8) występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli,
9) być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach wszystkich instancji Związku,
10) brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

§ 12Edytuj

Członek Związku jest zobowiązany:

1) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,
2) brać udział w życiu związkowym.
3) solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek,
4) współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami załogi pracowniczej.

§ 13Edytuj

Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego.

§ 14Edytuj

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwej komisji zakładowej (międzyzakładowej lub wydziałowej). Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwodnia do walnego zebrania organizacji zakładowej.

§ 15Edytuj

1. Członkostwo Związku ustaje wraz z jego wypowiedzeniem.
2. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku, właściwa komisja zakładowa (międzyzakładowa lub wydziałowa) może ukarać udzieleniem nagany, a w szczególnych przypadkach pozbawieniem członkostwa. Zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zebrania organizacji zakładowej (międzyzakładowej lub wydziałowej).

§ 16Edytuj

Komisje zakładowe, międzyzakładowe i wydziałowe prowadzą ewidencję członków i wydają legitymacje członkowskie.

Rozdział IVEdytuj

WŁADZE ZWIĄZKUEdytuj

§ 17Edytuj

Władzami ogólnozwiązkowymi są:

1) Zjazd Delegatów,
2) Komisja Krajowa,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18Edytuj

1. Do kompetencji Zjazdu należy:
1) uchwalanie zmian statutu,
2) uchwalanie ogólnego programu działania Związku,
3) ustalanie górnej i dolnej granicy składek członkowskich,
4) wybór członkowi Komisji Krajowej - zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3 - oraz wybór członków Komisji Rewizyjnej.
5) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej oraz Komisji Rewizyjnej.
2. Zjazd zbiera się raz - nią dwa lata. Zwołuje go Komisja Krajowa. Na wniosek co najmniej 1/3 zarządów regionalnych Komisja Krajowa obowiązana jest zwołać nadzwyczajny Zjazd w ciągu 3 miesięcy od darty złożenia wniosku.
3. W Zjeździe biorą udział delegaci organizacji regionalnych Związku wybrani na regionalnych walnych zebraniach. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów z poszczególnych organizacji regionalnych ustala Komisja Krajowa proporcjonalnie do liczby członków w poszczególnych regionach.
4. Do ważności uchwał Zjazdu niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby delegatów.
5. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów. Przy uchwałach o zmianie statutu i o likwidacji Związku obowiązuje bezwzględna większość głosów uprawnionych do udziału w Zjeździe delegatów. Uchwały te stają się prawomocne z chwilą ich zatwierdzenia przez co najmniej połowę zarządów regionalnych grupujących nie mniej niż połowę członków Związku.
6. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1/10 obecnych delegatów przewodniczący Zjazdu zarządza tajne głosowanie.

§ 19Edytuj

1. Do zakresu działania Komisji Krajowej należy:
1) reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej a także innych organizacji i instytucji,
2) koordynowanie działań organizacji regionalnych Związku,
3) uchwalanie budżetu,
4) ustalenie zasad tworzenia sekcji branżowych i zawodowych,
5) zawieranie układów zbiorowych,
6) wybór przewodniczącego Komisji Krajowej i członków Prezydium.
2. Prezydium czuwa nad wykonaniem uchwał Komisji Krajowej, kieruje pracą biura i dokonuje czynności prawnych.
3. Komisja Krajowa składa się:
1) w połowie z przewodniczących zarządów regionalnych organizacji Związku (w razie nieobecności przewodniczącego w posiedzeniu Komisji Krajowej może uczestniczyć wydelegowany przez prezydium zarządu regionalnego jego członek),
2) w połowie z członków wybranych przez Zjazd.
4. Kadencja Komisji Krajowej trwa 2 lata.

§ 20Edytuj

Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Komisji Krajowej.

§ 21Edytuj

Władzami regionalnymi Związku są:

1) walne zebranie delegatów,
2) zarząd,
3) prezydium zarządu,
4) komisja rewizyjna.

§ 22Edytuj

1. Do kompetencji walnego zebrania delegatów należy:
1) uchwalanie programu działalności organizacji regionalnej Związku,
2) wybór przewodniczącego i członków zarządzi oraz członków komisji rewizyjnej regionalnej organizacji Związku,
3) wybór delegatów na Zjazd Związku,
4) rozpatrywanie (sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie zarządowi absolutorium,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich w granicach określonych przez Zjazd (§ 18 ust. 1 pkt 3).
2. Walne zebranie delegatów zbiera się raz na dwa lata. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek komisji rewizyjnej albo komisji zakładowych (międzyzakładowych, wydziałowych) reprezentujących co najmniej 1/5 część członków organizacji regionalnej Związku. Jeżeli zarząd nie zwoła nadzwyczajnego walnego zebrania delegatów w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, zwołuje je komisja rewizyjna.
3. W walnym zebraniu delegatów biorą udział delegaci organizacji związkowych. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów poszczególnych organizacji ustala zarząd proporcjonalnie do liczby członków.
4. Do ważności uchwał walnego zebrania delegatów niezbędna jest obecność co najmniej połowy delegatów.
5. Walne zabranie delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych delegatów.
6. Do podejmowania uchwał stosuje się postanowienia § 18 ust. 6.

§ 23Edytuj

1. Do zakresu działania zarządu należy:
1) wybór członków prezydium zarządu z wyjątkiem przewodniczącego,
2) reprezentowanie organizacji regionalnej Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej a także innych organizacji i instytucji,
3) ustalanie wytycznych bieżącej działalności organizacji regionalnej Związku,
4) okresowa ocena pracy prezydium zarządu,
5) uchwalanie budżetu organizacji regionalnej,
6) podejmowanie na wniosek prezydium decyzji w sprawie strajku.
2. Liczbę członków zarządu i jego prezydium ustala walne zebranie delegatów.
3. Kadencja zarządu trwa 2 lata.

§ 24Edytuj

Do kompetencji prezydium zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością regionalnej organizacji Związku zgodnie z uchwałami walnego zebrania delegatów i wytycznymi zarządu,
2) dokonywanie czynności prawnych,
3) podejmowanie na wniosek organizacji zakładowych decyzji w sprawie strajku (§ 33 ust. 2) oraz występowanie z wnioskiem do zarządu o podjęcie strajku w innych przypadkach.

§ 25Edytuj

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową zarządu i jego prezydium.
2. Liczbę członków komisji ustala walne zgromadzenie delegatów.
3. Kadencja komisji rewizyjnej trwa 2 lata.

§ 26Edytuj

1. Władzami organizacji zakładowej są:
1) zakładowe zebranie członków, a w przypadku gdy liczba członków w zakładzie przekroczy 500 — zakładowe zebranie delegatów,
2) komisja zakładowa i jej prezydium,
3) zakładowa komisja rewizyjna.
2. Do kompetencji i funkcjonowania władz zakładowych stosuje się odpowiednie postanowienia statutu dotyczące władz organizacji regionalnych Związku z tym, że:
1) zakładowe zabranie członków (delegatów) powołuje organizacje wydziałowe oraz ustala wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej,
2) do kompetencji komisji należy również:
a) współudział w wydawaniu regulaminu zakładu,
b) podejmowanie uchwał co do przeznaczenia funduszu socjalnego i mieszkaniowego w zakresie, w jakim należy to w myśl obowiązujących przepisów do związków zawodowych,
c) podejmowanie uchwal w przedmiocie zatrudnienia, awansowania, premiowania i nagradzania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w zakresie, w jakim przewidują to przepisy prawa pracy; w większych zakładach pracy funkcje te wykonuje komisja wydziałowa i prezydium komisji zakładowej,
d) kontrola działalności swych członków działających w reprezentacji ogółu pracowników zakładu pracy i udzielanie im wiążących wytycznych.
3. Liczbę członków władz, o których mowa w ust. l pkt. 2 i 3 ustala zakładowe zebranie członków (delegatów).

§ 27Edytuj

Do władz organizacji międzyzakładowych, ich kompetencji i funkcjonowania stosuje się odpowiednie postanowienia odnoszące się do organizacji zakładowych.

§ 28Edytuj

1. Kołem i jego pracami kieruje przewodniczący lub jego zastępca, wybrani przez ogólne zebranie członków koła.
2. Przewodniczący koła pełni funkcje opiniodawcze w sprawach koła i jego członków.
3. W mniejszych zakładach pracy (filiach, punktach) przewodniczącym kół komisja zakładowa, wydziałowa lub międzyzakładowa może zlecić załatwienie spraw określonych w § 26 ust. 2 pkt 2 lit. c.

Rozdział VEdytuj

SEKCJE ZAWODOWE I BRANŻOWEEdytuj

§ 29Edytuj

Sekcje zawodowe i branżowe na szczeblu regionalnym powoływane są przez zarządy regionalne Związku z inicjatywy zakładowych organizacji związkowych. W wyniku porozumienia między odpowiednimi sekcjami szczebla regionalnego Komisja Krajowa powołuje sekcje zawodowe i branżowe na szczeblu krajowym.

§ 30Edytuj

Strukturę oraz zasady powoływania, funkcjonowania oraz wybory władz sekcji zawodowych i branżowych określają statuty wewnętrzne uchwalane przez Komisję Krajową.

§ 31Edytuj

Władze sekcji zawodowych i branżowych przygotowują lub opiniują projekty zbiorowych układów pracy. Komisja Krajowa może upoważnić władze sekcji do zawierania w jej imieniu zbiorowych układów pracy.

Rozdział VIEdytuj

STRAJKEdytuj

§ 32Edytuj

Po wyczerpaniu innych form działania Związek może podjąć akcję strajkową.

§ 33Edytuj

1. Strajk może być strajkiem ostrzegawczym lub strajkiem właściwym,
1) w przypadku gdy okoliczności na to zezwalają, strajk właściwy należy po¬przedzić strajkiem ostrzegawczym,
2) strajk ostrzegawczy nie powinien trwać dłużej niż połowa dnia pracy,
3) strajk właściwy trwa do chwili, gdy odpowiednie władze związkowe ogłoszą jego zakończenie. Zakończenie strajku może być przedmiotem porozumienia z pracodawcą lub władzami państwowymi.
2. Jeżeli przyczyną strajku jest konflikt w jednym zakładzie pracy, strajk może być ogłoszony tylko na wniosek uchwalony przez bezwzględną większość członków organizacji zakładowej Związku.
3. W przypadku, gdy przyczyną strajku są okoliczności inne niż wymienione w ust. 2, decyzję o jego podjęciu podejmuje zarząd organizacji regionalnej, określając jednocześnie zasięg strajku.
4. Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwienie im tą drogą podjęcia stosownej decyzji upoważnia załogi zakładów do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej.
5. W przypadku, gdy ogłoszenie strajku w jednym zakładzie nie przynosi rezultatu, władze związkowe mogą ogłosić strajk solidarnościowy.

§ 34Edytuj

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do pracowników zakładów, które z uwagi na pełnione funkcje nie mogą strajkować. Dla poparcia ich żądań może być ogłoszony strajk solidarnościowy.

Rozdział VIIEdytuj

OŚRODEK PRAC SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH I WYDAWNICTWAEdytuj

§ 35Edytuj

1. W ramach Związku działa Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych, prowadzący badania nad warunkami życia i pracy, jak również kosztami utrzymania ogółu pracowników oraz przygotowujący ekspertyzy w zakresie polityka społeczno-gospodarczej dla potrzeb Związku.
2. Strukturę Ośrodka, jego funkcjonowanie i fundusze określa Prezydium Komisji Krajowej Związku.
3. Organizacje regionalne Związku mogą powoływać podobne ośrodki zajmujące się problematyką regionu, zawodów i branż.

§ 36Edytuj

Związek posiada własną prasę i wydawnictwa. Organizację i finansowanie działalności wydawniczej określają odpowiednie władze Związku.

Rozdział VIIIEdytuj

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKUEdytuj

§ 37Edytuj

Fundusze związku tworzone są z:

1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i dotacji,
3) dochodów z majątku Związku,
4) imprez kulturalnych, sportowych itp.

§ 38Edytuj

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno-oświatowej Związku oraz inną jego działalność statutową.

§ 39Edytuj

1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.
2. Budżety uchwala się na okres roczny.
3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 40Edytuj

1. Zasady podziału kwot uzyskanych ze składek członkowskich między organizacje zakładowe (międzyzakładowe) a regionalne uchwalają Walne Zebrania Delegatów szczebla regionalnego.
2. Walne Zebranie ustala równocześnie zasady finansowania świadczeń socjalnych (zasiłki, zapomogi).
3. W pokrywaniu kosztów działania władz ogólno-związkowych uczestniczą organizacje regionalne na zasadach określonych przez Zjazd.

Rozdział IXEdytuj

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWEEdytuj

§ 41Edytuj

1. Do czasu przeprowadzenia wyborów władz Związku na podstawie niniejszego statutu:
1) dotychczasowa Komisja Porozumiewawcza działa jako Komisja Krajowa,
2) dotychczasowe Prezydia Międzyzakładowych Komitetów Załażycielskich (Robotniczych) lub odpowiednie, działają jako zarządy organizacji regionalnych,
3) dotychczasowe zakładowe Komitety Założycielskie działają jako Komisje Zakładowe.
2. Do czasu przeprowadzenia wyborów, Międzyzakładowe Komitety Założycielskie podejmują uchwały w sprawach uregulowanych w § 40 ust. l i 2.
3. Wybory do władz zakładowych winny zostać przeprowadzone nie potniej niż w ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie niniejszego statutu, wybory do władz regionalnych Związku — nie później niż w ciągu 5 miesięcy, wybory do władz ogólnozwiązkowych — nie później niż w ciągu 10 miesięcy.

§ 42Edytuj

Do czasu określenia wysokości składek członkowskich przez Walne Zebranie delegatów, pobiera się składki w wysokości 1% uposażenia.

§ 43Edytuj

W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub spornych, decyzje podejmuje Komisja Krajowa.