Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0798

Ta strona została uwierzytelniona.
792
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.Witam cię witam przedwieczna mądrości,
Któraś z zbytecznej ku ludziom miłości,
Mądrość swoją zataiła,
I rozum Boski zakryła.

Witam cię witam Panie nieba, ziemi,
Któryś się zjawił pomiędzy swojemi,
A swoi cię nie poznali,
Owszem od siebie wygnali.

Błagam o Jezu! twego przebaczenia,
I chcę nadgrodzić tak ciężkie zelżenia:
Bogiem cię swoim uznaję,
I na służbęć się oddaję.


PIEŚŃ XVII.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemDown 
\repeat volta 1 {
c4 d4 e4 | f2 c4 | d8 bes8 \stemUp a4 g4 | f4 r4 r4 } \break
\stemDown c'8 b8 c8 [bes8] \stemUp g4 | \stemDown c8 c8 \stemUp a4 f4 | \stemDown c'8 b8
c8 [bes8] \stemUp g4 | \break \stemDown c8 c8 \stemUp a4 f4 | \stemDown c'4 d4 e4 | 
f2 c4 | \break
d8 bes8 \stemUp a4 g4 | f2 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Fi -- gu -- ro -- wa -- na róż -- dżka zie -- lo -- na,
Już się sta_ -- ła nam kwi -- tną -- ca, I o --
woc_ dla nas ro -- dzą -- ca, Dzię -- ka ci Bo -- że
za to bez koń -- ca.
}}
\addlyrics { \small {
Któ -- ra wy -- ni -- kła z_la -- ski Aa -- ro -- na:
}}


Figurowana różdżka zielona,
Która wynikła z laski Aarona:
Już się stała nam kwitnąca,
I owoc dla nas rodząca,
Dzięka ci Boże za to bez końca.