Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1182

Ta strona została przepisana.

odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która[1] iest wola Boża dobra, przyiemna i doskonała.
3. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi iest dana, każdemu, co iest między wami, aby więcéy o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć; ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak iako komu[2] Bóg udzielił miarę wiary.
4. Albowiem iako w iedném[3] ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki nie iednoż dzieło maią;
5. Tak wiele nas iest iedném[4] ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna iedni drugich członkami.]
6. Maiąc tedy różne dary[5] według łaski, która nam iest dana; ieźli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary;
7. Ieźli[6] posługowanie, niech będzie w posługowaniu; ieźli kto naucza, niech trwa w nauczaniu;
8. Ieźli kto napomina, w napominaniu; kto[7] rozdawa, w szczerości; kto przełożony iest, w pilności; kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą.[8]
II. 9. Miłość niech będzie nie obłudna; mieycie w obrzydliwości[9] złe, imaiąc się dobrego.
10. Miłością braterską iedni ku drugim[10] skłonni bądźcie, uczciwością[11] iedni drugich uprzedzaiąc.
11. W pracy nie leniwi, duchem pałaiący, Panu służący;
12. W nadziei się[12] weselący, w ucisku[13] cierpliwi, w modlitwie[14] ustawiczni;
13. Potrzebom[15] Świętych udzielaiący, gościnności[16] naśladuiący.
III. 14. Dobrorzeczcie tym, którzy was[17] prześladuią; dobrorzeczcie a nie przeklinaycie.
15. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi.
16. Bądźcie między[18] sobą iednomyślni, wysoko o sobie[19] nie rozumieiąc, ale się do niskich nakłaniaiąc.]
17. (Bracia!) nie bądźcie[20] mądrymi sami u siebie; żadnemu złym[21] za złe nie oddawaycie, obmyśliwaiąc[22] to, co iest uczciwego przed wszystkimi ludźmi.
18. Ieźli można, ile z was iest, ze wszystkimi ludźmi pokóy mieycie.
19. Nie mściycie się[23] sami, Naymilsi! ale daycie mieysce gniewowi; albowiem napisano: Mnie[24] pomsta, a Ia oddam, mówi Pan.
IV. 20. Ieźli tedy łaknie nieprzyiaciel twóy, nakarm go; ieźli pragnie, napóy go; bo to czyniąc, węgle rozpalone[25] zgarniesz na głowę iego.
21. Nie day się zwyciężyć złemu, ale złe dobrém zwyciężay.]

ROZDZIAŁ XIII.
I. Przykazuie; aby wszyscy poddani byli wszelkiéy zwierzchności 1 — 7. II. bliźnie swoie miłowali 8 — 10. III. sprawiedliwie żyli 11 — 13. IV. i Chrystusa przyobłoczyli 14.

Każda dusza[26] niech będzie zwierzchnościom wyższym poddana; boć niemasz zwierzchności, tylko od Boga; a te, które są zwierzchności, od Boga są postanowione.
2. A tak kto się zwierzchności sprzeciwia, Bożemu się postanowieniu sprzeciwia; a którzy się sprzeciwiaią, sami sobie potępienie ziednaią.
3. Albowiem Przełożeni nie są na postrach dobrym uczynkom, ale złym. A chcesz się nie bać zwierzchności, czyń, co iest dobrego, a będziesz miał pochwałę od niéy;
4. Bożym bowiem iest sługą tobie ku dobremu. Ale ieźli uczynisz, co iest złego, bóy się; boć nie darmo miecz nosi, gdyż iest sługą Bożym, mszczącym się w gniewie nad czyniącym, co iest złego.

5. Przetoż trzeba bydź poddanym nie tylko dla gniewy, ale i dla sumnienia.

 1. Efez. 5, 17. 1 Tess. 4, 3.
 2. 1 Kor. 12, 11.
 3. 1 Kor. 12, 12. Efez. 4, 16.
 4. 1 Kor. 12, 25.
 5. 1 Kor. 12, 4.
 6. 1 Piotr. 4, 11.
 7. Matt. 6, 1. 2. 3.
 8. 2 Kor. 9, 7.
 9. Amos. 5, 15.
 10. Efez. 4, 3.
 11. Filip. 2, 3.
 12. Filip. 4, 4.
 13. Żyd. 12, 2.
 14. Łuk. 18, 1.
 15. 1 Kor. 16, 1.
 16. Żyd. 13, 2.
 17. Matt. 5, 44.
 18. Rzym. 15, 5.
 19. Izai. 5, 21.
 20. Ps. 131, 1.
 21. Matt. 5, 39.
 22. 2 Kor. 8, 21.
 23. Matt. 5, 39.
 24. 5 Moy. 32, 35.
 25. Przyp. 25, 21.
 26. Tyt. 3, 1. 1 Piotr. 2, 13.