Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1185

Ta strona została przepisana.

iemna, poświęcona przez Ducha świętego.
17. Mam się tedy czém chlubić[1] w Chrystusie Iezusie, w rzeczach Bożych.
18. Albowiem nie śmiałbym mówić tego, czegoby nie sprawował Chrystus przez mię w przywodzeniu ku posłuszeństwu Poganów,[2] przez słowo i przez uczynek.
19. Przez moc znamion i cudów, przez moc Ducha Bożego, tak, iżem od Ieruzalemu i okolicznych krain aż do Iliryku napełnił Ewangielią Chrystusową;
20. A to tak usiłuiąc kazać Ewangielią, gdzie i mianowany nie był Chrystus, abym na cudzym fundamencie nie budował.
21. Ale iako napisano: Którym nie powiadono[3] o nim, oglądaią, a którzy o nim niesłychali, zrozumieią.
22. Dla czegom téż[4] często miewał przeszkadzki, żem do was przyiść nie mógł.
23. Lecz teraz niemam więcéy mieysca w tych sam krainach, a maiąc chęć przyiść do was[5] od wielu lat.
24. Kiedykolwiek póydę do Hyszpanii, przyidę do was: bo się spodziewam, że tamtędy idąc uyrzę was, a że wy mię tam poprowadzicie, kiedy się pierwéy z wami troszeczkę ucieszę.
25. A teraz idę do Ieruzalemu[6], usługuiąc Swiętym.
26. Albowiem się upodobało Macedonii i Achai, nieco[7] spólnie złożyć na ubogie Swięte, którzy są w Ieruzalemie.
27. Owa podobało się im, i są ich dłużnikami; bo ponieważ dóbr ich duchownych Poganie się uczęstnikami[8] stali, powinni im téż są cielesnemi usługować.
28. Przetoż gdy to wykonam, a onym iako zapieczętowany ten pożytek oddam, póydę przez was do Hyszpanii;
29. A wiem, iż gdy przyidę[9] do was, z hoyném błogosławieństwem Ewangielii Chrystusowéy przyidę.
30. A proszę was, bracia! przez Pana naszego Iezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespołek ze mną[10] pracowali w modlitwach za mię do Boga,
31. Abym był[11] wybawiony od tych, którzy są niewiernymi w ziemi Iudskiéy, a iżby usługa moia, którą wykonywam przeciw Ieruzalemowi, przyiemna była Swiętym;
32. Abym z radością przyszedł do was[12] za wolą Bożą, i z wami się wespołek ucieszył.
33. A Bóg pokoiu niech będzie z wami wszystkimi. Amen.

ROZDZIAŁ XVI.
I. Zaleca Febę 1. 2. II. wiele ich pozdrawia 3 — 16. III. a niezgody wszczynaiących strzedz się rozkazuie 17 — 27.

A zalecam wam Febę, siostrę naszę, która iest służebnicą zboru Kienchreeńskiego;
2. Abyście ią przyięli w Panu, iako przystoi Swiętym, i stali przy niéy, w któréyby was kolwiek rzeczy potrzebowała; albowiem i ona wielom była na pomocy, aż i mnie samemu.
II. 3. Pozdrówcie Pryscyllę i[13] Akwilę, pomocniki moie w Chrystusie Iezusie;
4. (Którzy za duszę moię swoiéy własnéy szyi nadstawiali; którym nie ia sam dziękuię, ale i wszystkie zbory Pogańskie.)
5. Także zbór, który iest w domu ich. Pozdrówcie Epeneta miłego moiego, który iest pierwiastkiem Achai do Chrystusa.
6. Pozdrówcie Maryą, która wiele pracowała dla nas.
7. Pozdrówcie Andronika i Iuniasza, krewne moie i spółwięźnie moie, którzy znacznymi są między Apostołami, którzy i przedemną byli w Chrystusie.
8. Pozdrówcie Ampliasa, miłego moiego w Panu.
9. Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie, i Stachyna mnie miłego.
10. Pozdrówcie Apellesa doświadczonego w Chrystusie. Pozdrówcie te, którzy są z domu Arystobulowego.

11. Pozdrówcie Herodyona, pokre-

 1. 1 Kor. 9, 16. 2 Kor. 10, 15.
 2. 2 Tym. 1, 11.
 3. Izai. 52, 15.
 4. Rzym. 1, 13.
 5. Rzym. 1, 10. 1 Tess. 2, 17. r. 3, 10.
 6. Dzie. 19, 12.
 7. Dzie. 11, 19. 1 Kor. 16, 1. 3. 4.
 8. 1 Kor. 9, 11. Gal. 6, 6.
 9. Rzym. 1, 11.
 10. 2 Kor. 1, 11.
 11. 2 Tess. 3, 2.
 12. Rzym. 1, 10.
 13. Dzie. 18, 26. 2 Tym. 4, 19.