Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1196

Ta strona została przepisana.


możecie bydź uczęstnikami stołu Pańskiego i stołu diabelskiego.
22. I mamyż drażnić Pana? Izaliśmy mocnieysi niżeli on?
V. 23. Wszystko[1] mi wolno, ale nie wszystko pożyteczno; wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduie.
24. Nikt niechay nie szuka tego, co iest iego, ale każdy, co iest bliźniego.
25. Cokolwiek w iatkach przedawaią, iedzcie, nic nie pytaiąc dla sumnienia,
26. Albowiem Pańska[2] iest ziemia i napełnienie iéy.
27. A ieźliby was kto zaprosił z niewiernych, a chcecie iść, wszystko, co przed was położą, iedzcie, nic nie pytaiąc dla sumnienia.
28. Ale ieźliby wam kto rzekł: To iest bałwanom ofiarowane, nie iedzcie dla onego, który to oznaymił, i dla sumnienia; albowiem Pańska iest ziemia i napełnienie iéy.
29. A powiadam dla[3] sumnienia, nie twego, ale onego drugiego; bo przeczże wolność moia ma bydź osądzona od cudzego sumnienia?
30. A ponieważ[4] ia z dziękowaniem pożywam, czemuż o to mam bydź bluźniony, za co ia dziękuię?
31. Przetoż[5] lub iecie lub piiecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożéy czyńcie.
32. Nie bądźcie[6] obrażeniem i Żydom i Grekom i zborowi Bożemu;
33. Iako i ia we wszystkiém się wszystkim podobam, nie szukaiąc w tém swego pożytku, ale wielu ich, aby byli zbawieni.

ROZDZIAŁ XI.


I. Uczy, aby się w zborze męszczyzna i białegłowy przystoynie a uczciwie zachowali 1 — 15. II. Zatym lekkomyślność przy używaniu wieczerzy Pańskiéy 16 — 20. III. i biesiady przy niéy gromi 21. 22. IV. a one do ustawy Chrysrusowéy 23 — 32. V. i do porządku dobrego prowadzi 33. 34.
Bądźcie naśladowcami[7] moimi, iakom i ia Chrystusów.
2. A chwalę was, bracia! iż pamiętacie wszystkie moie nauki, a iakom wam podał, podania trzymacie.
3. A chcę, abyście wiedzieli, iż każdego męża głową iest[8] Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusową Bóg.
4. Każdy mąż, gdy się modli, albo prorokuie z przykrytą głową, szpeci głowę swoię.
5. I każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuie, nie nakrywszy głowy swoiéy, szpeci głowę swoię; boć to iedno, a toż iest, iakoby ogolona była.
6. Albowiem ieźli się nie okrywa niewiasta, niechże się téż strzyże; a ieźli szpetna rzecz iest niewieście, strzydz się albo golić, niechże się nakrywa.
7. Albowiem mąż niema nakrywać głowy, gdyż iest wyobrażeniem i chwałą Bożą; ale niewiasta iest chwałą mężową.[9]
8. Bo mąż nie iest z niewiasty, ale niewiasta z męża.
9. Albowiem mąż nie iest stworzony[10] dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.
10. A przetoż niewiasta powinna mieć władzą na głowie dla Aniołów.
11. A wszakże mąż nie iest bez niewiasty, ani niewiasta nie iest bez męża w Panu.
12. Albowiem iako niewiasta z męża iest, tak téż mąż przez niewiastę; iednak wszystkie rzeczy są z Boga.
13. Sami u siebie rozsądźcie, przystoili niewieście bez nakrycia modlić się Bogu?
14. Azaż was i samo przyrodzenie nie uczy, iż mężowi, gdyby włosy zapuszczał, iest mu ku zelżywości?
15. Ale niewiasta, ieźli zapuszcza włosy, iest iéy ku poczciwości, przeto, iż iéy włosy dane są za przykrycie.
II. 16. A ieźliby się kto zdał bydź swarliwym, my takiego obyczaiu nie mamy, ani zbory Boże.
17. A to opowiadaiąc nie chwałę, że się nie ku lepszemu ale ku gorszemu schodzicie.

18. Albowiem nayprzód, gdy się

  1. 1 Kor. 6, 12.
  2. 2 Moy. 19, 5. 5 Moy. 10, 14. Ps. 24, 1. r. 50, 12.
  3. 1 Kor. 8, 7.
  4. Dzie. 27, 35. Rzym. 14, 6.
  5. Koloss. 3, 17.
  6. Rzym. 14, 13.
  7. 1 Kor. 4, 16. Filip. 3, 17. 1 Tess. 1, 6. 2 Tess. 3, 9.
  8. Efez. 5, 23.
  9. 1 Moy. 1, 26. 27. r. 5, 1. r. 9, 6. Koloss. 3, 10.
  10. 1 Moy. 2, 18.