Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1198

Ta strona została przepisana.

11. A to wszystko sprawuie[1] ieden a tenże Duch, udzielaiąc z osobna każdemu, iako chce.]
III. 12. Albowiem iako ciało iedno iest, a członków[2] ma wiele, ale wszystkie członki ciała iednego, choć ich wiele iest, są iedném ciałem; tak i Chrystus.
13. Albowiem przez iednego Ducha my wszyscy w iedno ciało iesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy bądź wolni, a wszyscy napoieni iesteśmy w iednego Ducha.
IV. 14. Albowiem ciało nie iest iednym członkiem, ale wielą.
15. Ieźliby rzekła noga: Ponieważem nie iest ręką, nie iestem z ciała; izali dla tego nie iest z ciała?
16. A ieźliby rzekło ucho: Ponieważem nie iest okiem, nie iestem z ciała; izali dla tego nie iest z ciała?
17. Ieźliż wszystko ciało iest okiem, gdzież słuch? a ieźliż wszystko słuchem, gdzież powonienie?
18. Ale teraz Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna w ciele, iako chciał.
19. A ieźliby wszystkie były iednym członkiem, gdzieżby było ciało?
20. Ale teraz, acz iest wiele członków, lecz iedno iest ciało.
21. Nie może tedy rzec oko ręce: Nie potrzebuię ciebie, albo zaś głowa nogom: Nie potrzebuię was.
22. I owszem daleko więcéy członki, które się zdadzą bydź naymdleysze w ciele, potrzebne są.
23. A które mamy za nayniepoczciwsze w ciele, tym większą poczciwość wyrządzamy, a niepoczciwe członki nasze obfitszą poczciwość maią.
24. Bo poczciwe członki nasze tego nie potrzebuią; lecz Bóg tak umiarkował ciało, dawszy członkowi, któremu czci nie dostawa, obfitszą poczciwość,
25. Aby nie było rozerwania w ciele, ale iżby iedne członki[3] o drugich iednakież staranie miały.
26. A przetoż ieźliże ieden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a ieźli bywa uczczony ieden członek, raduią się z nim wszystkie członki.
27. Lecz wy iesteście[4] ciałem Chrystusowém, i członkami, każdy z osobna.
V. 28. A niektóre Bóg postanowił we zborze, nayprzód[5] Apostoły, potym Proroki, potrzecie[6] Nauczyciele, potym Cudotwórce, potym dary uzdrawiania, pomocniki, rządzce, rozmaitość ięzyków.
29. Izali wszyscy są Apostołami? Izali wszyscy Prorokami? Izali wszyscy Nauczycielami? Izali wszyscy Cudotwórcami?
30. Izali wszyscy maią dary uzdrawiania? Izali wszyscy ięzykami mówią? Izali wszyscy tłumaczą?
31. Staraycie się usilnie o lepsze dary; a ia wam ieszcze zacnieyszą drogę ukażę.

ROZDZIAŁ XIII.


I. Zaleca miłość, bez któréy by nayzacnieysze dary Boże nie są pożyteczne 1 — 3. II. Pokazuie własności iéy znamienite 4 — 9. III. dla trwałości nad wszystkie insze cnoty iest zacnieysza 10 — 13.
Choćbym mówił ięzykami ludzkimi i Anielskimi, a miłościbym nie miał, stałem się iako miedź brząkaiąca, albo cymbał brzmiący.
2. I choćbym miał proroctwo, i wiedziałbym wszystkie taiemnice, i wszelką umieiętność, i choćbym miał wszystkę[7] wiarę, tak, żebym góry przenosił, a miłościbym nie miał, nicem nie iest.
3. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkę maiętność moię, i choćbym wydał ciało moie, abym był spalony, a miłościbym nie miał, nic mi to nie pomoże.
II. 4. Miłość iest długo[8] cierpliwa, dobrotliwa iest; miłość nie zayrzy, miłość nie iest rozpustną, nie nadyma się;
5. Nie czyni nic nieprzystoynego, nie szuka swoich[9] rzeczy, nie iest porywcza do gniewu, nie myśli złego;
6. Nie raduie się z niesprawiedliwości; ale się raduie z prawdy;
7. Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi.

8. Miłość nigdy nie ustawa; bo choć są proroctwa, te zniszczeią; choć ię-

  1. Rzym. 12, 3.
  2. Rzym. 12, 4. Efez. 4, 4.
  3. Rzym. 12, 5.
  4. Efez. 1, 23.
  5. Efez. 4, 11.
  6. Dzie. 15, 1.
  7. Matt. 17, 20. r. 21, 21. Mark. 11, 23.
  8. Przyp. 10, 12. 1 Piotr. 4, 8.
  9. Filip. 2, 4. 21.