Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1219

Ta strona została przepisana.

4. Pozbawiliście się Chrystusa, którzy się kolwiek przez zakon usprawiedliwiacie; wypadliście z łaski.
5. Albowiem my duchem z wiary nadziei sprawiedliwości oczekiwamy.
6. Bo w Chrystusie[1] Iezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nieobrzeska, ale wiara przez miłość skuteczna;
7. Bieżeliście dobrze; któż wam przekaził, abyście nie byli posłusznymi prawdzie?
8. Ta namowa nie iestci z tego, który was powoływa.
9. Trocha[2] kwasu wszystko zaczynienie zakwasza.
10. Ia mam nadzieię o was w Panu, iż nic inszego rozumieć nie będziecie; a ten, który was turbuie, odniesie sąd, ktokolwiek iest.
11. A ia, bracia! ieźli ieszcze obrzeskę każę, czemuż ieszcze prześladowanie cierpię? Toć tedy zniszczone iest zgorszenie krzyżowe.
12. Bodayże i odcięci byli, którzy wam[3] niepokóy czynią.
13. Albowiem wy ku wolności powołani iesteście, bracia! tylko pod zasłoną téy wolności ciału[4] nie pozwalaycie, ale z miłości służcie iedni drugim.
II. 14. Bo wszystek zakon[5] w iedném się słowie zamyka, to iest w tém: Będziesz miłował bliźniego twego, iako samego siebie.
15. Ale ieźli iedni drugie kąsacie i pożeracie, patrzaycież, abyście iedni od drugich nie byli strawieni.
III. 16. A to mówię: Duchem[6] postępuycie, a pożądliwości ciała nie wykonywaycie.
17. Albowiem ciało pożąda[7] przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili.
18. Lecz ieźli duchem bywacie prowadzeni, nie iesteście pod zakonem.
19. A iawneć[8] są uczynki ciała, które te są: Cudzołostwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
20. Bałwochwalstwo, czary, nieprzyiaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, nieznaski, kacerstwa,
21. Zazdrości, mężobóystwa, piiaństwa, biesiady, i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, iakom i przedtym[9] powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą;
22. Ale owoc[10] Ducha iest miłość, wesele, pokóy, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość.
23. Przeciwko takowym niemasz[11] zakonu.
24. Albowiem którzy są Chrystusowi, ciało swoie ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami.]
25. Ieźli duchem żyiemy, duchem téż postępuymy.
26. Nie bądźmy chciwi próżnéy chwały,[12] iedni drugich wyzywaiąc, i iedni drugim zayrząc.

ROZDZIAŁ VI.


I. Iako się przeciwko upadłym 1 — 5. II. i przeciwko sługom słowa Bożego 6 — 9. III. i przeciwko domownikom wiary zachować 10. 11. IV. fałszywe naśladowce zakonu gromi, którzy się chlubią w ciele, a nie w krzyżu Pana Chrystusa 12 — 18.
Bracia! ieźliby téż[13] człowiek zachwycony był w iakim upadku, wy duchowni! naprawiaycie takiego w duchu cichości, upatruiąc każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.
2. Iedni drugich brzemiona[14] noście, a tak wypełniaycie zakon Chrystusów.
3. Albowiem ieźli kto mniema, żeby czém był, nie będąc niczém, takiego zawodzi własny umysł iego.
4. Ale każdy niechay własnego swego uczynku doświadcza, a tedy sam w sobie chwałę mieć będzie, a nie w drugim.

5. Albowiem każdy swoie własne[15] brzemię poniesie.

 1. Gal. 6, 15.
 2. 1 Kor. 5, 6.
 3. Ioz. 7, 25.
 4. 1 Kor. 8, 9. 1 Piotr. 2, 11.
 5. 3 M. 19, 18. Matt. 22, 39. Mark. 12, 31. Rzym. 13, 9. Iakub. 2, 8.
 6. Rzym. 13, 14.
 7. Rzym. 7, 15.
 8. 1 Kor. 3, 3. r. 6, 9.
 9. 1 Kor. 6, 9. Efez. 5, 5. Kol. 3, 5. 6.
 10. Rzym. 14, 17.
 11. 1 Tym. 1, 9.
 12. Filip. 2, 3.
 13. Matt. 8, 15.
 14. Rzym. 14, 3. 1 Tess. 5, 14.
 15. Matt. 16, 27. Rzym. 14, 12. 1 Kor. 3, 8.