Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1220

Ta strona została przepisana.

II. 6. A niech udziela[1] ten, który bywa nauczany w słowie, temu, który go naucza, ze wszystkich dobr.
7. Nie błądźcie; Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem cobykolwiek siał człowiek, to téż żąć będzie.
8. Bo kto sieie ciału swemu, z ciała żąć będzie skażenie; ale kto sieie duchowi, z ducha żąć będzie żywot wieczny.
9. A dobrze czyniąc nie[2] słabieymy; albowiem czasu swoiego żąć będziemy nie ustawaiąc.
III. 10. Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a naywięcéy domownikom wiary.]
11. Widzicie, takim długi list wam napisał ręką moią.
IV. 12. Którzykolwiek chcą bydź pozorni według ciała, ci was przymuszaią, abyście się obrzezowali, tylko aby dla krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli.
13. Albowiem i ci, którzy się obrzezuią, nie zachowywaią zakonu sami, ale chcą, abyście się wy obrzezowali, żeby się z ciała waszego chlubili.
14. Ale ia, nie day Boże, abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Iezusa Chrystusa, przez którego mi iest świat ukrzyżowany, a ia światu.[3]
15. Albowiem w Chrystusie Iezusie ani obrzeska[4] nic nie waży, ani nieobrzeska, ale nowe stworzenie.
16. A którzykolwiek według tego sznuru postępować będą, pokóy na nie przyidzie i miłosierdzie, i za lud Boży Izraelski.
17. Na ostatek niechay mi nikt trudności nie zadawa; albowiem ia piątna Pana[5] Iezusowe noszę na ciele moiém.
18. Łaska[6] Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

Ten list do Galatów napisany iest z Rzymu.

List Swiętego Pawła Apostoła do Efezów.


ROZDZIAŁ I.


I. Po pozdrowieniu pisze o Bożém ludzi z łaski wybraniu 1 — 4. II. i o przysposobieniu za syny 5. 6. III. Pokazuie, zkąd zbawienie płynie 7. 8. IV. a iż to głęboka taiemnica 9 — 15. V. Prosi, żeby ie do zupełnéy tego wiadomości i Chrystusa znaiomości Bóg przywieść raczył 16 — 23.
Paweł, Apostoł Iezusa Chrystusa przez wolą Bożą, Swiętym, którzy są w Efezie, i wiernym w Chrystusie Iezusie.[7]
2. Łaska wam i pokóy niech będzie od Boga, oyca naszego, i Pana Iezusa Chrystusa.
3. Błogosławiony niech będzie[8] Bóg i oyciec Pana naszego Iezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiém błogosławieństwem duchowném w niebieskich rzeczach w Chrystusie;
4. Iako nas wybrał w nim[9] przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością iego w miłości.
II. 5. Który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za syny przez Iezusa Chrystusa dla siebie samego, według upodobania woli swoiéy,
6. Ku chwale sławnéy łaski swoiéy, którą nas udarował[10] w onym umiłowanym;]
III. 7. W którym mamy odkupienie przez krew iego, to iest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski iego,
8. Którą hoynie pokazał przeciwko nam we wszelkiéy mądrości i rostropności.

IV. 9. Oznaymiwszy nam taiemnicę woli swoiéy według upodoba-

  1. 1 Kor. 9, 7. 11.
  2. 2 Tess. 3, 13.
  3. Ier. 9, 24. 1 Kor. 1, 31.
  4. Gal. 5, 6. Koloss. 3, 11.
  5. 2 Kor. 4, 10.
  6. Filip. 4, 22. 2 Tym. 4, 22.
  7. 1 Kor. 1, 2. 2 Kor. 1, 1—3.
  8. 2 Kor. 1, 2. 1 Piotr. 1, 3.
  9. 2 Tym. 1, 9.
  10. Matt. 17, 5. Ian. 15, 9.