Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1222

Ta strona została przepisana.

uczynkom dobrym, które przed tém Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili.
11. Przetoż pamiętaycie, że wy niekiedy będąc Poganami w ciele, którzyście byli zwani nieobrzeską od onych, które zwano obrzeską w ciele, która się ręką dzieie;
12. Iżeście byli na on czas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności Izraelskiéy, i obcymi od umów[1] obietnicy, nadziei nie maiący i bez Boga na świecie.
IV. 13. Ale teraz w Chrystusie Iezusie wy, którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi przez krew Chrystusowę.
14. Albowiem on iest pokoiem naszym, który oboie iednym uczynił, i śrzednią ścianę, która była przegrodą, rozwalił,
15. Nieprzyiaźń, to iest zakon[2] przykazań, który zależał w ustawach, skaziwszy przez ciało swoie, aby dwu stworzył w samym sobie w iednego nowego człowieka, czyniąc pokóy;
V. 16. I poiednał obudwu w iedném ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyiaźń przezeń.
VI. 17. I przyszedłszy opowiedział pokóy[3] wam, którzyście dalekimi, i którzyście bliskimi.
18. Albowiem przezeń mamy przystęp[4] obie stronie w iednym Duchu do oyca.
19. A przetoż iuż więcéy nie iesteście gośćmi i przychodniami, ale spółmieszczaninami Swiętych i domownikami Bożymi,
20. Zbudowani na fundamencie Apostołów i Proroków, którego iest gruntownym węgielnym kamieniem[5] sam Iezus Chrystus,
21. Na którym wszystko budowanie wespół spoione roście w kościół święty w Panu;
22. Na którym téż i wy się wespół buduiecie, abyście byli mieszkaniem Bożém w Duchu świętym.]

ROZDZIAŁ III.


I. Apostoł dla tego od Żydów wiele ucierpiał, że taiemnicę o powołaniu Poganów z rozkazania Bożego zwiastował 1 — 12. II. Potym upomina Efezów, żeby dla prześladowania nie ustawali w powołaniu swoiém 13. III. Prosi Boga, żeby im dał zrozumieć, iaka iest miłość Chrystusa Pana 14 — 21.
Dla tego ia Paweł iestem więźniem Chrystusa[6] Iezusa za was Pogany;
2. Ieźliście tylko słyszeli o udzieleniu łaski Bożéy, która mi iest dana dla was,
3. Iż mi Bóg przez obiawienie oznaymił taiemnicę, (iakom wam przedtym krótko napisał;
4. Zkąd czytaiąc możecie obaczyć wiadomość moię w taiemnicy Chrystusowéy.)
5. Która inszych wieków nie była[7] znaioma synom ludzkim, iako teraz obiawiona iest świętym Apostołom iego i Prorokom przez Ducha;
6. To iest, iż Poganie są spółdziedzicami i spólném ciałem, i spółuczęstnikami obietnicy iego w Chrystusie przez Ewangielią,
7. Któréy stałem się sługą według daru łaski Bożéy, która mi iest dana według skutku[8] mocy iego.
8. Mnie, mówię, naymnieyszemu ze wszystkich[9] Swiętych dana iest ta łaska, abym między Poganami opowiadał[10] te niedościgłe bogactwa Chrystusowe,
9. A iżbym obiaśnił wszystkim, iakaby była[11] społeczność onéy taiemnicy zakrytéy od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez[12] Iezusa Chrystusa;
10. Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom[13] i mocom na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża.
11. Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Iezusie, Panu naszym,

12. W którym mamy[14] bezpieczność i przystęp z dufnością przez wiarę iego.

 1. Rzym. 9, 4.
 2. Koloss. 2, 14. 1 Piotr. 1, 18.
 3. Łuk. 24, 47.
 4. Rzym. 5, 2.
 5. Izai. 28, 16.
 6. Efez. 4, 1. Kol. 4, 3.
 7. Rzym. 16, 25. Koloss. 1, 26.
 8. Efez. 1, 19.
 9. 1 Kor. 15, 9. 1 Tym. 1, 15.
 10. Gal. 1, 16.
 11. Rzym. 16, 25. Kol. 1, 26. 2 Tym. 1, 10. Tyt. 1, 2. 1 Piotr. 1, 20.
 12. Dzie. 17, 24. Koloss. 1, 16.
 13. 1 Piotr. 1, 12.
 14. Rzym. 5, 2. Efez. 2, 18.