Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/551

Ta strona została przepisana.

11. Micha, Rechob, Hasabiasz,
12. Zachur, Serebiasz, Sebaniasz,
13. Odyasz, Bani, Beninu,
14. Przednieysi z ludu: Faros, Pachatmoab, Elam, Zattu, Bani.
15. Bunni, Azgad, Bebay,
16. Adoniasz, Bygway, Adyn,
17. Ater, Ezechyasz, Azur,
18. Chodyasz, Hasum, Besay,
19. Hazyf, Anatot, Nebay,
20. Magpiasz, Mesullam, Chesyr,
21. Mesezabel, Sadok, Iaddua,
22. Pelatyasz, Chanan, Anaiasz,
23. Ozeasz, Hananiasz, Hasub,
24. Halloches, Pilcha, Sobek,
25. Rehum, Hasabna, Mraseiasz,
26. I Achyasz, Chanan, Anan,
27. Malluch, Harym, Baana.
II. 28. Także i inni z ludu: Kapłani, Lewitowie, odźwierni, śpiewacy, Netyneyczycy, i wszyscy, którzy się odłączyli od narodów onych ziem do zakonu Bożego, żony ich, synowie ich, i córki ich; wszelki umieiętny i rozumny.
29. Chwyciwszy się tego z bracią swą, i z przednieyszymi ich przychodzili, obowięzuiąc się przeklęctwem i przysięgą, że chcą chodzić w zakonie Bożym; który iest podany przez[1] Moyżesza, sługę Bożego, i chcą strzedz a czynić wszystkie przykazania Pana Boga naszego, i sądy iego, i ustawy iego;
30. A że nie damy córek naszych narodom onéy[2] ziemi, i córek ich brać nie będziemy synom naszym.
31. Ani od narodów onéy ziemi, którzyby nam przynosili iakie towary, albo iakie zboże w dzień sabbatu[3] na przeday, brać od nich będziemy w sabbat, ani w dzień święty; a że zaniechamy roku siodmego[4] siania roli i wyciągania wszelakiego długu.
32. Postanowiliśmy téż między sobą prawo, abyśmy dawali po trzeciéy części sykla na każdy rok na potrzebę domu Boga naszego;
33. Na chléby pokładne, i na ofiarę[5] ustawiczną, i na całopalenia ustawiczną w sabbaty w pierwsze dni miesiąca,[6] w święta uroczyste, i na rzeczy święte, i na ofiary za grzéch ku oczyścieniu Izraela, i na wszelką potrzebę domu Boga naszego.
34. Rzuciliśmy téż losy około noszenia drew między Kapłany, Lewity, i między lud, aby ich dodawali do domu Boga naszego według domów oyców naczych[7] na czasy naznaczone od roku do roku, aby gorzało na ołtarzu Pana Boga naszego, iako iest napisano w zakonie.[8]
35. Także aby przynosili pierworodztwa[9] ziemi naszéy, i pierworodztwa wszelkiego owocu każdego drzewa od roku do roku do domu Pańskiego.
36. Do tego pierworodztwa synów naszych, i bydeł naszych, iako napisano[10] w zakonie, i pierworodztwa wołów naszych, i owiec naszych, żeby przynosili do domu Boga naszego Kapłanom służącym w domu Boga naszego.
37. Nad to pierwociny ciast[11] naszych, i podnoszonych ofiar naszych, i owoce wszelkiego drzewa, moszczu, i oliwy świeżéy, aby przynosili Kapłanom do gmachów domu Boga naszego, i dziesięcinę[12] ziemi naszéy Lewitom; a ciż Lewitowie wybierać będą tę dziesięcinę we wszystkich mieściech robot naszych.
38. A będzie Kapłan, syn Aaronów, przy Lewitach, gdy Lewitowie tę dziesięcinę odbierać będą; a Lewitowie[13] wniosą dziesięcinę z dziesięciny do domu Boga naszego, do komór w domu skarbnicy.

39. Bo do tych komór odnosić będą synowie Izraelscy, i synowie Lewiego ofiarę zboża, moszczu, i oliwy świeżéy, gdzie są naczynia świątnicy, i Kapłani służący, i odźwierni, i śpiewacy, abyśmy nie opuszczali domu Boga naszego.

 1. Ian. 1, 17.
 2. 2 Moy. 34, 16. 5 M. 7, 3.
 3. 2 Moy. 34, 31. 3 M. 22, 2. 5 M. 5, 12.
 4. 2 Moy. 25, 10. 5 M. 25, 4. 5 M. 15, 1.
 5. 4 Moy. 28, 5.
 6. 4 M. 28, 3.
 7. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – naszych.
 8. 3 Moy. 6, 9—12.
 9. 2 Moy. 23, 19.
 10. 2 Moy. 13, 2. 4 M. 3, 13. r. 8, 17.
 11. 3 Moy. 23, 17. 4 Moy. 15, 19. r. 18, 12. 5 Moy. 18, 4.
 12. 4 Moy. 18, 24.
 13. 4 Moy. 18, 26.