Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/553

Ta strona została przepisana.

lów, z synów Zachara, syna Iudowego, był na mieyscu królewskiém w każdéy sprawie do ludu.
25. A we wsiach i polach ich z synów Iudowych mieszkali w Karyat Arbie i we wsiach iego, i w Dybon i we wsiach iego, i w Iekabseel i we wsiach iego;
26. I we Iesue, i w Molada, i w Betfelet;
27. I w Hasersual, i w Beersabe i we wsiach iego;
28. I w Sycelegu, i w Mechona i we wsiach iego;
29. I w Enrymmon, i w Saraa, i w Ierymut;
30. W Zanoe, w Adullam i we wsiach ich; w Lachys i na polach iego; w Aseku i we wsiach iego. A tak mieszkali od Beerseby aż do Giehennom.
31. A synowie Beniaminowi z Gabaa mieszkali w Machmas, i w Haiu, i w Bethel i we wsiach iego;
32. W Anatot, w Nobie, w Anania;
33. W Chasor, w Rama, w Gietaim;
34. W Hadyd, w Seboim, w Neballat;
35. W Lod, i w Ono, i w dolinie rzemieślników.
36. A z Lewitów mieszkali niektórzy w dzialech Iudskich i w Beniamitskich.

ROZDZIAŁ XII.


I. Rodzay i następowanie naywyższych Kapłanów i Lewitów aż do panowania Aleksandra wielkiego 1 — 26. II. Murów mieyskich poświęcenie 27 — 43. III. a dozorcy skarbów kościelnych 44 — 47.
A cić są Kapłani i Lewitowie, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Sealtyelowym, i z Iesuą: Sereiasz, Ieremiasz, Ezdrasz,
2. Amaryasz, Malluch, Hattus,
3. Sechaniasz, Rehum, Meremot,
4. Iddo, Ginnetoy, Abiasz,
5. Miamin, Maadyasz, Bilgal,
6. Semaiasz, i Ioiaryb, Iedaiasz,
7. Sallu, Amok, Helkiasz, Iedaiasz. Cić byli przednieysi z Kapłanów, i z braci swych za dni Iesuego.
8. A Lewitowie: Iesua, Binnui, Kadmiel, Serebiasz, Iuda; Mataniasz nad pieśniami, sam i bracia iego.
9. A Bakbukiasz i Hunni, bracia ich, byli przeciwko nim w porządku swoim.
10. A Iesua spłodził Ioakima, a Ioakim spłodził Eliasyba, a Eliasyb spłodził Ioiadę;
11. A Ioiada spłodził Ionatana, a Ionatan spłodził Iadduę.
12. A za dni Ioakima byli Kapłani przednieysi z domów oycowskich: z Seraiaszowego Meraiasz, z Ieremiaszowego Chananiasz;
13. Z Ezdraszowego Mesullam, z Amaryaszowego Iochanan;
14. Z Melchowego Ionatan, z Sechaniaszowego Iózef;
15. Z Harymowego Adna, z Meraiotowego Helkay;
16. Z Iddowego Zacharyasz, z Ginnerowego Mesullam;
17. Z Abiaszowego Zychry, z Miniaminowego i z Maadyaszowego Piltay;
18. Z Bilgowego Sammua, z Semeiaszowego Ionatan;
19. A z Ioiarybowego Mattenay, z Iedaiaszowego Uzy;
20. Z Sallaiowego Kalay, z Amokowego Heber;
21. Z Helkiaszowego Hasabiasz, z Iedaiaszowego Natanael.
22. A Lewitowie za dni Eliasyba, Ioiady, i Iochanana, i Iadduego popisani są, którzy byli przednieyszymi z domów oycowskich; także i Kapłani aż do królestwa Daryusza, Króla Perskiego.
23. Synowie mówię Lewi, przednieysi z domów oycowskich zapisani są w księgach kroniki aż do dni Iochanana, syna Eliasybowego.
24. Przednieysi mówię z Lewitów byli Hasabiasz, Serebiasz, i Iesua, syn Kadmielów, i bracia ich przeciwko nim ku chwaleniu i wysławianiu Boga według rozkazania Dawida, męża Bożego, straż przeciwko straży.
25. Mataniasz, i Bakbukiasz, Obadyasz, Mesullam, Talmon, Akkub byli stróżami odźwiernymi przy domu skarbu u bram.
26. Cić byli za dni Ioakima, syna Iezuego, syna Iozedekowego, i za dni Nehemiasza wodza, i Ezdrasza Kapłana, nauczonego w piśmie.