Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/667

Ta strona została przepisana.
Psalm CXVII.


Wszystkie narody do chwalenia Boga upomina.
Chwalcie Pana,[1] wszyscy narodowie! chwalcie go wszyscy ludzie!
2. Albowiem rozszerzone iest nad nami miłosierdzie iego, a prawda Pańska trwa na wieki. Halleluiah.

Psalm CXVIII.


I. Dawid Król poddane swoie wiedzie do wdzięczności przeciw Bogu, wielkie niebespieczeństwa swoie, i iako z nich wybawiony był, przypominaiąc. II. Wywyższenie swe na królestwo opisuiąc, poddanym naukę dawa, iako Panu dziękować, Chrystusa Pana znać, i onemu w ciele przychodzącemu błogosławić mieli.
Wysławiaycie[2] Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie iego.
2. Rzecz teraz, Izraelu! że na wieki miłosierdzie iego.
3. Rzecz teraz, domie[3] Aaronów! że na wieki miłosierdzie iego.
4. Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie iego.
5. W ucisku wzywałem Pana; Wysłuchał mię, i na przestrzeństwie postawił mię Pan.
6. Pan iest zemną, nie będę[4] się bał, żeby mi co uczynił człowiek.
7. Pan iest[5] zemną między pomocnikami mymi; przetoż ia oglądam pomstę nad tymi, którzy mię maią w nienawiści.
8. Lepiéy mieć nadzieię[6] w Panu, niżeli ufać w człowieku.
9. Lepiéy mieć nadzieię w Panu, niżeli ufać w Książętach.
10. Wszyscy narodowie ogarnęli mię; ale w imieniu Pańskiém wygubiłem ie.
11. Częstokroć mię ogarnęli; ale w imieniu Pańskiém wygubiłem ie.
12. Ogarnęli mię iako pszczoły, ale zgaśli iako ogień z ciernia; bo w imieniu Pańskiém wytraciłem ie.
13. Bardzoś potężnie na mię nacierał abym upadł; ale Pan poratował mię.
14. Pan iest mocą moią,[7] i pieśnią moią; on był moim wybawicielem.
15. Głos wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych: Prawica Pańska dokazała mocy:
16. Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.
17. Nie umrę, ale będę żył abym opowiadał sprawy Pańskie.
18. Pokarałci mię Pan srodze; ale mię na śmierć nie podał.
19. Otworzcie mi bramy sprawiedliwości, a wszedłszy w nie będę wysławiał Pana.
20. Tać iest brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą.
21. Tuć ia ciebie wysławiać będę; boś mię wysłuchał, i byłeś wybawicielem moim.
22. Kamień, który[8] odrzucili buduiący, uczyniony iest głową węgielną.
23. Od Panać się to stało, a iest dziwno w oczach naszych.
24. Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozraduymy się weń.
25. Proszę, Panie! zachowayże teraz; proszę, Panie! zdarz teraz.
26. Błogosławiony, który[9] przychodzi w imię Pańskie; błogosławimy wam z domu Pańskiego.
27. Bógci Panem, onci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze aż do rogów ołtarza.
28. Tyś iest Bóg móy; przetoż cię wysławiać będę, Boże móy! wywyższać cię będę.
29. Wysławiaycież Pana, albowiem iest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie iego.

Psalm CXIX.


Słowo Boże Prorok zaleca, prosząc, aby go Bóg nim oświecił, i rządził. Przekłada téż rozmaite proźby do bogoboynego żywota należące: do tego, wielbienia imienia Bożego a chęć swoię uprzeymą ku Panu i przykazania iego; ale nade wszystko słowo Pańskie wynosi, i wszystkich w obec do rozkochania się w nim, i do pilnego iego uważania i posłuszeństwa przykładem swoim pobudza.

  1. Rzym. 15, 11.
  2. Ps. 106, 1. Ps. 107, 1. Ps. 136, 1.
  3. Ps. 115, 10.
  4. Ps. 23, 4.
  5. Żyd. 13, 6.
  6. Ps. 146, 3.
  7. 2 Moy. 15, 2.
  8. Izai. 28, 16. Matt. 21, 42. Mark. 12, 10. Łuk. 20, 17. Dzie. 4, 11. Rzym. 9, 33. 1 Piotr. 2, 7.
  9. Matt. 21, 9.