Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/676

Ta strona została przepisana.

Oto, iako rzecz dobra, i iako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkaią.
2. Iest iako oleiek naywybornieyszy wylany na głowę, ściekaiący na brodę, na brodę Aaronową, ściekaiący aż i na podołek szat iego;
3. Iako rosa Hermon, która zstępuie na góry Syońskie; albowiem tam dawa Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki.

Psalm CXXXIV.


I. Kapłanów i Lewitów do oddawania Bogu chwał upomina. II. Sposób modlitwy opisawszy błogosławieństwo Pańskie im obiecuie.
1. Pieśń stopniów.
Ey nuż błogosławcie Panu wszyscy słudzy Pańscy, którzy stawacie w domu[1] Pańskim na każdą noc.
2. Podnoście ręce wasze ku świątnicy, a błogosławcie Panu, mówiąc:
3. Niechayżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię.

Psalm CXXXV.


Kapłanów i lud upomina, aby Boga sławili dla dobrodzieystw ludowi Izraelskiemu uczynionych, i dla zacności maiestatu iego, z którym bałwany pogańskie żadnego porównania nie maią.
1. Haleluiah.
Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pańscy,
2. Którzy stawacie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego.
3. Chwalcież Pana, albowiem to Pan dobry; śpiewaycież imieniowi iego, boć iest wdzięczne.
4. Albowiem sobie Iakuba Pan obrał, i Izraela za własność swoię.
5. Iać zaiste uznawam, iż wielki iest Pan, a Pan nasz iest nad wszystkie bogi.
6. Wszystko co chce Pan, to czyni, na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich przepaściach;
7. Który czyni, że występuią pary od kończyn[2] ziemi; błyskawice i dżdże przywodzi, wywodzi wiatr z skarbów swoich;
8. Który pobił[3] pierworodne w Egipcie od człowieka aż do bydlęcia.
9. Posłał znaki i cuda w pośrzód ciebie, Egipcie! na Faraona i na wszystkie sługi iego.
10. Który poraził wiele narodów, a pobił Króle możne;
11. Sehona, Króla[4] Amorreyskiego, i Oga,[5] Króla Basańskiego, i wszystkie[6] królestwa Chananeyskie;
12. I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi ludowi swemu.
13. Panie! imię twoie na wieki; Panie! pamiątka twoia od narodu do narodu.
14. Zaite Pan sądzić będzie lud swóy, a nad sługami swymi zmiłuie się.
15. Ale bałwany pogańskie,[7] śrebro i złoto, są robotą rąk ludzkich.
16. Usta maią, a nie mówią, oczy maią, a nie widzą;[8]
17. Uszy maią, a nie słyszą, ani maią tchnienia w uściech swoich.
18. Niech im podobni będą, którzy ie robią, i wszyscy, którzy w nich ufaią.
19. Domie Izraelski! błogosławcie Panu; domie Aaronów! błogosławcie Panu.
20. Domie Lewiego! błogosławcie Panu; którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.
21. Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Ieruzalemie. Halleluiah.

Psalm CXXXVI.


Pobudza Izraelczyki, żeby Pana wielbili dla dobroci maiestatu, i dla dziwnych spraw iego.
Wysławiaycież Pana,[9] albowiem iest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie iego.
2. Wysławiaycież Boga nad[10] bogi; albowiem na wieki miłosierdzie iego.

3. Wysławiaycież Pana nad pany; albowiem na wieki miłosierdzie iego;

  1. Ps. 135, 1.
  2. Ier. 10, 13.
  3. 2 Moy. 12, 29.
  4. 4 Moy. 21, 21.
  5. 4 Moy. 21, 33. 35.
  6. Ioz. 12, 7.
  7. Ps. 115, 4.
  8. Ps. 115, 5.
  9. Ps. 106, 1. Ps. 107, 1. Ps. 118, 1.
  10. 5 Moy. 10, 17.