Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/960

Ta strona została przepisana.

16. Co widząc narodowie zawstydzą się nad wszystką mocą swoią, włożą rękę na usta, a uszy ich ogłuszeią.
17. Proch[1] iako wąż lizać będą, iako gadziny ziemskie ruszą się z lochów swoich, do Pana, Boga[2] naszego, z strachem pobieżą, i bać się ciebie będą.
18. Któryż Bóg iest podobny tobie? Ktoryby[3] nieprawość odpuszczał, i miiał przestępstwa ostatków dziedzictwa swego, któryby nie zatrzymywał na wieki gniewu swego, przeto że się kocha w miłosierdziu.
19. Nawróci się, a zmiłuie się nad nami; zatłumi nieprawości nasze, i wrzuci w głębokość morską wszystkie grzechy nasze.
20. Pokażesz się Iakubowi prawdomownym, a miłosiernym Abrahamowi, iakoś przysiągł oycom naszym ode dni dawnych.
Proroctwo Nahumowe.


ROZDZIAŁ I.


I. Proroctwo przeciko miastu Niniwe, i wszystkiemu państwu Assyryyskiemu 1. II. Opisanie maiestatu Bożego 2 — 8. III. Obietnica o wybawieniu ludu Izraelskiego 9 — 15.
Brzemię Niniwe. Księgi widzenia Nahuma Elkoseyczyka.
II. 2. Pan iest Bóg zapalczywy[4] i mściwy; mściwy iest Pan a gniewliwy; Pan, który się mści nad przeciwnikami swymi, i chowa gniew przeciwko nieprzyjaciołom swoim.
3. Pan[5] nierychły do gniewu a wielkiéy mocy, który winnego nie czyni niewinnym; w wichrze a w burzy iest droga Pańska, a obłok iest prochem nóg iego.
4. Który gromi[6] morze i wysusza ie, i wszystkie rzeki wysusza; przed nim Basan i Karmel mdleie, a kwiat Libański więdnie;
5.[7] Góry drzą przed nim, a pagórki się rozpływaią; ziemia gore od oblicza iego, i okrąg ziemi i wszyscy mieszkaiący na nim.
6. Przed rozgniewaniem iego któż się ostoi? a kto się stawi przeciwko popędliwości gniewu iego? Gniew iego się wylewa iako ogień, a skały się padaią przed nim.[8]
7. Dobry iest Pan, i posila w dzień uciśnienia,[9] a zna te, którzy ufaią w nim;
8. Przetoż powodzią prędką koniec uczyni mieyscu iego, a nieprzyjacioły Boże ciemności gonić będą.
III. 9. Cóż zamyślacie przeciwko Panu? onci koniec uczyni, utrapienie drugi raz nie powstanie.
10. Bo tak iako ciernie splecieni a opoieni są iako winem; przetoż iako ściernisko suche do szczętu pożarci będą.
11. Z ciebie wyszedł ten, który złe myśli przeciwko Panu, rayca złośliwy.
12. Tak mówi Pan: Być się byli spokoynie zachowali, zostałoby ich było wiele, alboby tylko byli przerzedzeni, i byłoby ich to minęło, a nie trapiłbym ich był więcéy, tak iakom ie trapił.
13. Ale teraz skruszę iarzmo iego, aby na tobie nie leżało, a zwiąski twoie potargam.
14. Bo przeciwko tobie, o Niniwczyku! Pan przykazał, że nie będzie więcéy imienia nasienia twego; z domu Boga twego wygładzę ryte i lane obrazy, a gdy znieważony będziesz, grób ci zgotuię.

15. Oto, na tych górach[10] nogi wdzięczne poselstwo opowiadaiącego, zwiastuiącego pokóy. Obchodźże, o Iudo! uroczyste święta twoie, oddaway śluby twoie; bo się więcéy złośnik mimo cię chodzić nie pokusi, do szczętu iest wygładzony.

  1. Ps. 72, 9.
  2. Ozeasz. 3, 5.
  3. 2 Moy. 34, 6. 7.
  4. 2 Moy. 20, 5. r. 34, 14. 5 Moy. 4, 24. r. 5, 9. r. 6, 15. Ioz. 24, 19.
  5. Ion. 4, 2. Ps. 86, 5.
  6. Iz. 59, 2.
  7. Ps. 97, 5.
  8. 5 Moy. 32, 22.
  9. Ps. 1, 6.
  10. Iz. 52, 7. Rzym. 10, 15.