Strona:Nowa miłość.djvu/5

Ta strona została uwierzytelniona.

cało

Gdzie swoboda żywość twa
Co to wszystko znaczyć ma.


ciekam

Zkądem uciekł wracam tam
I co począć niewiem sam.


wolę

Żeby tak odmienić się
Luba luba puszczaj mnie.
sVarC = { << { \voiceOne \crossStaff { s4 g s | s a a | s a s | g g g | s g s } } \new Voice { \voiceTwo \stemUp <c, c>2. | <cis, cis>2 ^\markup { \small \italic "cre - - scen - do." } \stemDown <g, g>4 | <f, f> <d, d> r | <g,, g,> <g,, g,> <g,, g,> | <c, c>2. } >> | \oneVoice \stemNeutral <a,, a,>4 <g a cis'> <a cis' g'> | <d, d> <d f a> <f a d'> | <g c' e'> \stemDown <g, g> \stemNeutral <g b> | <c g c'> << { \voiceOne \crossStaff { g4 g } } \new Voice { \voiceTwo <c, c>2 } >> | \stemDown <c g c'>4 <c, c>2 | }

sVarAb = { { R2. | } }

sVarAa = { { R2. | } }

sVarB = { r4 <c' e'> <c' e' g'> | r <e' g' a'>_\markup { \small \italic "ac - ce - ler." } <cis' e' a'> | r <d' f' a'>\f r | <c' e' g'>\p <c' e' g'>_\markup { \small \italic "rit." } <b f' g'> | r <c' e'> <c' e' g'> | <cis' g' a'>8[ ^\< _\markup { \small \italic "ac - ce - ler." } \acciaccatura { a' bes' } a' gis' a' b' cis''] \! | d''8 ^\< [e'' f'' g''<f'' a''>8. <e'' g''>16] \! | <g' e''>8.[<a' f''>16] \tuplet 3/2 { <g' e''>8 <e' g'>8. <f' g' e''>16]_\markup { \small \italic "rit." } } \stemUp <f' g' e''>8.[<f' g' d''>16] | <e' g' c''>4 <c' e'> <c' e'> | <e' g' c''> <e' g' c''>2_\markup { \dynamic rf } | }

lVarC = \lyricmode { wo -- lę Że -- by tak od -- mie -- nić się Lu -- ba lu -- ba pu -- szczaj mnie. }

sVarA = { a'2 g'4 | a'8. a'16^\markup { \small \italic "ac - ce - ler." } gis'8 a' b' cis'' | d''2 e''8 f'' | e''8. g'16 e''4.^A ^\markup { \small \italic "rit." } d''8 | c''2 r4 | R2.*3 | }

lVarA = \lyricmode { ca -- ło Gdzie swo -- bo -- da ży -- wość twa Co to wszy -- stko zna -- czyć ma. }

lVarB = \lyricmode { cie -- kam Zką -- dem u -- ciekł wra -- cam tam I co po -- cząć nie -- wiem sam. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
\new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \repeat volta 4 { \sVarA } \alternative { \sVarAa \sVarAb {} } } 
\addlyrics { \lVarA }
\addlyrics { \lVarB }
\addlyrics { \lVarC }
\new PianoStaff <<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \sVarB }
  \new Staff { \clef "bass" \key c \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \sVarC }
  >>
>> }