Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/304

Ta strona została przepisana.

Rok 1877.
Sprawa ks. dr. Kanteckiego.

W r. 1876 wysłał kardynał Ledóchowski jako prawowity arcybiskup gnieźnieńsko - poznański do ks. Brenka w Piaskach list, w którym mu za głośne i wyraźne uznanie praw majowych groził karami kościelnemi. Ten list przesłał w oryginale ów odstępca wraz z swą odpowiedzią rządowi.
Wkrótce potem, dnia 19 września, umieścił Kuryer Poznański pomiędzy wiadomościami potocznemi na ostatniem miejscu następującą wzmiankę:
„Dyrekcya poczty w Bydgoszczy przysłała, jak nam donoszą, do urzędów poczt rozporządzenie litografowane, podpisane przez pana v. John z odbitką, a raczej facsimile adresu do ks. Brenka, pisanego przez kardynała - prymasa. W tem rozporządzeniu wzywa urzędników pocztowych, aby listy z charakterem pisma des Grafen Ledóchowski zaraz odsyłać do prokuratoryi — a że się to stało — donieść równocześnie dyrekcyi.”
Powyższa wzmianka ogromną wywołała burzę. Nastąpiły rewizye w biurze Kuryera Poznańskiego i w prywatnem mieszkaniu ks. dr. Antoniego Kanteckiego i redaktora odpowiedzialnego Gayzlera. Potem na rekwizycyą bydgoskiej naddyrekcyi poczty wzywano ks. dr. Kanteckiego przed sędziego śledczego i skazano go za odmówienie wyjawienia nazwiska autora korespondencyi na 100 grzywien kary, gdy zaś w nowym terminie, dnia 29 listopada, odmówił świadectwa, uwięziono go natychmiast.