Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/428

Ta strona została przepisana.
Komisya szkolna.

Na wiecu, który odbył się w Poznaniu dnia 8 grudnia 1885 r. pod przewodnictwem Franciszka Andrzejewskiego, a na którym przemawiali ks. dr. Kantecki i Franciszek Dobrowolski, ułożono petycyą do ministra oświecenia w sprawie nieznośnych stosunków w szkołach poznańskich, którą zawieść mieli do Berlina jako deputacya Stanisław Dybizbański, Antoni Kromolicki, Michał Więckowski, Franciszek Andrzejewski i Stanisław Mann.
Na tymże wiecu, na wniosek ks. dr. Kanteckiego, zebrani jednomyślnie zgodzili się na to, aby grono obywateli, którzy wiec zwołali, tworzyli komisyą szkólną. Byli to: Albin Andruszewski, Franciszek Andrzejewski, Franciszek Dobrowolski, Durski, E. Kajkowski, ks. dr. Kantecki, dr. Koszutski, A. Kromolicki, Karol Krysiewicz, Karol May, M. Nowak, Stanisław Offierski, Jan Paczkowski, Fr. Tomaszewski i Józef Tundak.
Zadaniem komisyi szkolnej było: szerzenie polskich elementarzy i katechizmów, zbieranie potrzebnych na to funduszy, czuwanie nad publicznem wychowaniem i kształceniem dziatwy polskiej i, ilekroć zajdzie potrzeba, odzywanie się publiczne do ojców rodzin miasta Poznania. Zaraz też wydała komisya odezwę do Polek, polecając im przy ognisku domowem straż i opiekę nad młodocianemi sercami dziatwy naszej.[1]
Owa deputacya wręczyła dnia 19 grudnia ministrowi Gosslerowi petycyą i przedstawiła mu w przekonywający sposób smutne położenie dziatwy naszej w szkołach poznańskich i bolesne następstwa, jakie stąd powstają dla rodziców i opiekunów. Minsiter, wysłuchawszy skarg i zażaleń, przyrzekł zająć się sprawą dokładnie.

Komisya szkolna złożyła publiczne podziękowanie deputacyi i kooptowała do swego grona Stanisława Dybizbańskiego, Stanisława Manna i Michała Więckowskiego.

  1. Kuryer Poznański. R. 1885, nr. 282.