Śpiewnik kościelny/Gdy się Chrystus rodzi

Gdy się Chrystus rodzi w wykonaniu artystów Studia Accantus.

PIEŚŃ II.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff
\stemDown
c8. a16 f'8. d16 | d8 [c8] c4 | \stemUp a8. f16 \stemDown bes8 \stemUp g8 | \break
g8 [f8] f4 \bar ":|:" g8 e8 \stemDown bes'8. \stemUp g16 | 
\stemDown a8 \stemUp f8 \stemDown c'8. a16 | \stemUp g8 e8 \stemDown bes'8. \stemUp g16 | \break
a8 f8 \stemDown c'8. a16 | c8. c16 c4 | d8. d16 d4 | \break
e8. e16 e4 | f8 c8 d8 bes8 | \stemUp a4 (g4) | f4 r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Gdy się Chry -- stus ro_ -- dzi i na świat przy -- cho_ -- dzi,
A -- nio -- ło -- wie się ra -- du -- ją, pod nie -- bio -- sy wy -- krzy -- ku -- ją:
Glo -- ri -- a, glo -- ri -- a glo -- ri -- a in ex -- cel -- sis De_ -- o
}}
\addlyrics { \small {
Cie -- mna noc w_ja -- sno -- ściach pro -- mie -- ni -- stych bro_ -- dzi;
}}


Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi,
Aniołowie się radują, pod niebiosy wykrzykują:
Gloria, gloria gloria in excelsis Deo

Mówią do pasterzy którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betleem czemprędzej pobiegli;
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

O niebieskie duchy i posłowie nieba!
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Idźcież do Betleem gdzie dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone:
Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betleem spieszno pobieżeli:
I tak zupełnie zastali, jak im Anieli zeznali.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Stanąwszy na miejscu pełni zadumienia,
Iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia:
Padli przed nim na kolana, i uczcili swego Pana,
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Nareszcie gdy pokłon Panu już oddali,
Z wielką wesołością do swych trzód wracali,
Że się stali być godnemi, Boga widzieć na tej ziemi.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).