Śpiewnik kościelny/Psalmy nieszporne


Msza VII za umarłych Psalmy nieszporne Hymn nieszporny
Msza VII za umarłych Psalmy nieszporne Hymn nieszporny

NIESZPORY.W Kościołach Parafijalnych wiejskich, Nieszpory pospolicie odprawują się po łacinie tak jak w Chórze. Po zaczęciu przez celebrujqcego Deus in adjutorium, Organista przy organie śpiewając Antyfony, Psalmy i t. d. chór zastępuje. W niektórych zaś w miejsce psalmów, lud śpiewa Litaniją o Imieniu Jezus, a gdzieniegdzie nawet, lud śpiewa Psalmy, Hymn i t. d. po polsku; Celebrans zaś Deus in adjutorium, Capitulum etc. po łacinie: który to sposób tu się załącza. Psalmy mogą być śpiewane podług jednej lub drugiej Melodyi.


PSALM 109.
Dixit Dominus Domino meo.


Rzekł Pan Panu memu:
siedź po prawicy mojej.


Aż położę nieprzyjacioły twoje,
podnóżkiem nóg twoich.
Łaskę mocy twojej wypuści Pan z Syonu:
panuj w pośród nieprzyjaciół twoich.
Przy tobie przodkowanie w dzień możności twojej, w jasnościach świątości:
z żywota przed jutrzenką zrodziłem cię.
Przysiągł Pan a nie będzie mu żal:
ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedechowego.
Pan po prawicy twojej,
poraził w dzień gniewu swego króle.
Będzie sądził narody, napełni upaści:
potłucze głowy wielu na ziemi.
Z strumienia na drodze pić będzie:
dla tego wywyższy głowę.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi świętemu.
Jak była na początku i teraz i zawsze,
i na wieki wieków, Amen.


PSALM 110.
Confitebor tibi Domine.

Będęć wyznawał Panie wszystkiem sercem mojem:
w radzie sprawiedliwych i w zgromadzeniu.
Wielkie sprawy Pańskie,
doświadczone we wszystkiem upodobaniu jego.


Wyznanie i wielmożność dzieło jego:
a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
Uczynił pamiątkę dziwów swoich, miłosierny a litościwy Pan:
dał pokarm tym którzy się go boją.
Pamiętać będzie wiecznie na testament swój:
moc uczynków swoich oznajmi ludowi swemu.
Aby im dał dziedzictwo poganów:
uczynki rąk jego prawda i sąd.
Pewne są wszystkie przykazania jego: utwierdzone na wieki wieczne: uczynione w prawdzie i w prawości.
Posłał odkupienie ludowi swemu:
postanowił na wieki testament swój.
Święte i straszne Imie jego:
początek mądrości bojaźń Pańska.
Wyrozumienie dobre wszystkim którzy je czynią:
chwała jego trwa na wiek wieku.
Chwała Ojcu i t. d.


PSALM 111.
Beatus vir.


Błogosławiony mąż który się boi Pana:
w przykazaniu jego będzie się kochał wielce.
Możne na ziemi będzie nasienie jego:
naród prawych będzie błogosławiony.
Sława i bogactwa w domu jego:
a sprawiedliwość jego trwa na wiek wieków.
Weszła w ciemnościach światłość prawym:
miłościwy, miłosierny i sprawiedliwy.
Rozkoszny człowiek który się zlituje i pożycza, będzie miarkował mowy swe z rozsądkiem:
bo na wieki nie będzie poruszon.

W wiecznej pamiątce będzie sprawiedliwy:
nie będzie się bał posłuchu złego.
Gotowe serce jego nadzieję mieć w Panu, umocnione jest serce jego:
nieporuszy się aż wzgardzi nieprzyjacioły swemi.
Rozproszył, dał ubogim: sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku:
róg jego wywyższy się w chwale.
Grzesznik ujrzy i będzie się gniewał, będzie zgrzytał zęboma swemi a będzie schnął;
żądza niezbożnych zaginie.
Chwała Ojcu i t. d.


PSALM 112.
Laudate pueri Dominum.


Chwalcie dzieci Pana:
chwalcie Imie Pańskie.
Niechaj będzie Imie pańskie błogosławione,
odtąd i aż na wieki.
Od wschodu słońca aż do zachodu,
chwalebne Imie Pańskie.
Wysoki nad wszystkie narody Pan,
a nad niebiosa chwała jego.
Któż jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości,
a na nizkie rzeczy patrzy na niebie i na ziemi?
Podnoszący z ziemie nędznego:
a z gnoju wywyższając ubogiego:
Aby go posadził z książęty,
z książęty ludu swego.
Który czyni iż niepłodna mieszka w domu,
matka synów wesoła.
Chwała Ojcu i t. d.

PSALM 116.
Laudate Dominum omnes gentes.


Chwalcie Pana wszyscy pogani:
chwalcie go wszyscy narodowie.
Bo się umocniło nad nami miłosierdzie jego:
a prawda Pańska trwa na wieki.
Chwała Ojcu i t. d.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).