Biblia Gdańska/Pierwsza Księga Kronik 2


Biblia Gdańska - Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


1 Krn 2

edytuj

1 Cić są synowie Izraelowi: Ruben, Symeon, Lewi, i Juda, Isaschar i Zabulon,
2 Dan, Józef, i Benjamin, Neftali, Gad i Aser.
3 Synowie Judy: Her, i Onan, i Sela. Ci trzej urodzili mu się z córki Sui Chananejskiej. Ale Her, pierworodny Judy, był złym przed oczyma Pańskiemi; przetoż go zabił.
4 Tamar zasię, niewiastka jego, urodziła mu Faresa i Zarę. Wszystkich synów Judowych pięć.
5 Synowie Faresowi: Hesron i Hamuel.
6 Synowie zaś Zary: Zamry, i Etan, i Heman, i Chalkol, i Darda; wszystkich tych było pięć.
7 Asynowie Zamrego: Charmi, wnuk Acharowy, który zamięszanie uczynił w Izraelu, zgrzeszywszy kradzieżą rzeczy przeklętych.
8 Asynowie Etanowi: Azaryjasz.
9 A synowie Esronowi, którzy mu się urodzili: Jerameel, i Ram, i Chalubaj.
10 Ale Ram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, książęcia synów Judzkich.
11 A Naason spłodził Salmona, a Salmon spłodził Booza.
12 A Booz spłodził Obeda, a Obed spłodził Isajego.
13 A Isaj spłodził pierworodnego swego Elijaba, i Abinadaba wtórego, i Samma trzeciego.
14 Natanaela czwartego, Raddaja piątego.
15 Ozema szóstego, Dawida siódmego.
16 A siostry ich: Sareija, i Abigail; a synowie Sarwii: Abisaj, i Joab, i Asael, trzej.
17 A Abigail urodziła Amazę, a ojciec Amazy był Jeter Ismaelczyk.
18 A Kaleb, syn Hesronowy, spłodził z Azubą, małżonką swoją, i z Jeryjotą synów. A ci byli synowie jego: Jeser, i Sobab, i Ardon.
19 A gdy umarła Azuba, pojął sobie Kaleb Esratę, która mu urodziła Hura.
20 A Hur spłodził Ury, a Ury spłodził Besaleela.
21 Potem wszedł Hesron do córki Machyra, ojca Galaadowego, a pojął ją, będąc w sześćdizesiąt lat; która mu urodziła Seguba.
22 A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miast w ziemi Galaadskiej.
23 Bo wziął Giessurytom, i Assyryjczykom wsi Jairowe, i Kanat z miasteczkami jego, sześćdziesiąt miast. To wszystko pobrali synowie Machyra, ojca Galaadowego.
24 A gdy umarł Hesron w Kaleb Efrata, tedy żona Hesronowa Abija porodziła mu Assura, ojca Tekui.
25 Byli też synowie Jerameelowi, pierworodnego Hesronowego: Pierworodny Ram, po nim Buana, i Oren, i Osem z Abii.
26 Miał także drugą żonę Jerameel, imieniem Atara; ta jest matka Onamowa.
27 Ale synowie Ramowi, pierworodnego Jerameelowego, byli: Maas, i Jamin, i Achar.
28 Byli też synowie Onamowi: Semaj, i Jada, a synowie Semejego: Nadad i Abisur;
29 A imię żony Abisurowej Abihail, która mu urodziła Achobbana i Molida.
30 Synowie Nadabowi: Saled i Affaim; lecz Saled umarł bez potomstwa.
31 A synowie Affaimowi Jesy; a synowie Jesy Sesan, a córka Sesana Achialaj.
32 A synowie Jady, brata Semejego, Jeter i Jonatan; ale Jeter umarł bez potomstwa.
33 A synowie Jonatanowi: Falet i Zyza. Cić byli synowie Jerameelowi.
34 Lecz nie miał Sesan synów, jedno córki; miał też Sesan sługę Egipczanina, imieniem Jeracha.
35 I dał Sesan córkę Jerachowi, słudze swemu, za żonę, która mu urodziła Etaja.
36 Etaj spłodził Natana, a Natan spłodził Zabada.
37 A Zabad spłodził Efijala, a Efijal spłodził Obeda.
38 A obed spłodził Jehu, a Jehu spłodził Azaryjasza.
39 A Azaryjasz spłodził Helesa, a Heles spłodził Elasa.
40 A Elas spłodził Sysmaja, a Sysmaj spłodził Selluma.
41 A Sellum spłodził Ikamijasza, a Ikamijasz spłodził Elisama.
42 A synowie Kaleba, brata Jerameelowego: Mesa pierworodny jego, który był ojcem Zyfejczyków i synów Maresy, ojca Hebrowowego.
43 A synowie Hebronowi: Kore i Tafua, i Rechem, i Semma.
44 A Semma spłodził Rahama, syna Jerkaamowego, a Rechem spłodził Sammajego.
45 A Sammaj był synem Maonowym, a Maon był ojcem Betsurczyków.
46 Efa też, założnica Kalebowa, urodziła Harana, i Moze, i Giezeza; a Haran spłodził Giezeza.
47 A synowie Jachdajowi: Regiem, i Jotam, i Giesan, i Falet, i Efa, i Saaf,
48 Założnica zaś druga Kalebowa Maacha urodziła Sabera, i Tyrchana.
49 A żona Saafowa urodziła ojca Madmeńczyków, i Sewa, ojca Machbeńczyków, i ojca Gabaończyków; a córka Kalebowa była Achsa.
50 Cić byli synowie Kaleba, syna Hurowego, pierworodnego Efraty: Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków.
51 Salma, ojciec Betlehemczyków, Charef, ojciec Betgaderczyków.
52 Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.
53 A domy Karyjatyjarymskie były Jetrejczycy, i Futejczycy, i Sematejczycy, i Maserejczycy, z których też poszli Saraitowie, o Estaolitowie.
54 A synowie Salmy: Betlehemczycy, i Netofatczycy, ozdoby domu Joabowego, i połowa Manachaty, ojca Sorygo.
55 A domy pisarzów mieszkających w Jabez: Tyryjatejczycy, Symatejczycy, Suchatejczycy. Cić są Cynejczycy, którzy poszli z Hemata, ojca domu Rechabowego.
   góra strony


  1 Krn 1 1 Krn 2 1 Krn 3