Litania pielgrzymska (Mickiewicz, 1832)

<<< Dane tekstu >>>
Autor Adam Mickiewicz
Tytuł Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
Data wyd. 1832
Miejsce wyd. Paryż
Indeks stron
LITANIA PIELGRZYMSKA.

Kyrie leyson. Chryste eleyson.
Boże Ojcze któryś wywiódł lud Twój z niewoli Egipskiéj, i wrócił do ziemi świętéj.
Wróć nas do Ojczyzny naszéj.
Synu zbawicielu któryś umęczony i ukrzyżowany, zmartwychwstał i królujesz w chwale.
Zbudź zmartwych Ojczyznę naszą.
Matko Boska, którą Ojcowie nasi, nazwali królową Polski i Litwy.
Zbaw Polskę i Litwę.
Święty Stanisławie opiekunie Polski.
Módl się za nami.
Święty Kazimierzu opiekunie Litwy.
Módl się za nami.
Święty Jozafacie opiekunie Rusi.
Módl się za nami.
Wszyscy święci opiekunowie Rzeczypospolitej naszéj.
Módlcie się za nami.
Od niewoli Moskiewskiéj, Austryackiéj, i Pruskiéj.
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo trzydziestu tysięcy rycerzy barskich poległych za Wiarę i Wolność.
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo dwódziestu tysięcy obywateli Pragi, wyrzniętych za Wiarę i Wolność.
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo młodzieńców Litwy zabitych kijami, zmarłych w kopalniach i na wygnaniu.
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo obywateli Oszmiany wyrzniętych w kościołach Pańskich i w domach.
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo żołnierzy zamordowanych w Fischau przez Prusaków.
Wybaw nas Panie.
Przez męczeństwo żołnierzy zaknutowanych w kronstadzie przez Moskali.
Wybaw nas Panie.
Przez krew wszystkich żołnierzy poległych w wojnie za Wiarę i Wolność.
Wybaw nas Panie.
Przez rany łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców, i pielgrzymów Polskich.
Wybaw nas Panie.
O wojnę powszechną za Wolność Ludów!
Prosimy cię Panie.
O Broń i orły narodowe.
Prosimy cię Panie.
O śmierć szczęśliwą na polu bitwy.
Prosimy cię Panie.
O grób dla kości naszych w ziemi naszéj.
Prosimy cię Panie.
O niepodległość całość i wolność Ojczyzny naszéj.
Prosimy cię Panie.
W Imie Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Adam Mickiewicz.