Notatka dotycząca dekretu o zakresie odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych (1957)


Notatka dotycząca dekretu o zakresie odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych • Biuro Sekretariatu KC PZPR
Notatka dotycząca dekretu o zakresie odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych
Biuro Sekretariatu KC PZPR
podpisana przez Piotra Jaroszewicza

N o t a t k a

dla Towarzysza I Sekretarza

Komitetu Centralnego P.Z.P.R

25 lipca br. Rząd skierował do Rady Państwa projekt dekretu o zakresie odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych, który do dnia dzisiejszego nie został uchwalony.

Projekt powyższy zawiera dwa zasadnicze postanowienia:

  1. umarza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności Państwa, w tym również prawomocnie zasądzone /art. 2/.
  2. stanowi, że poszkodowanym z tytułu bezprawnego działania Państwa może byc przyznana według uznania specjalnej Komisji renta, jeżeli szkoda polega na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub utracie żywiciela /art.4/,

Projekt został zgłoszony w związku z poważnymi kwotami, jaki przy istnieniu obowiązujących przepisów należałoby wypłacić osobom poszkodowanym. Chodzi tu o jednorazowe znaczne nieraz sumy wynikające ze skapitalizowania zarobków, kosztów leczenia oraz odpowiedzialności za tzw. szkody moralne na tle bezprawnego pozbawienia wolności.

W szczególności kwoty te na dzień 31 lipca br. przedstawiają się następująco:

Ministerstwo Obrony Narodowej

do dnia 31.VII wpłynęło do MON

a/ 348 wniosków na sumę 63.405.350 zł
b/ 140 wniosków bez określonej sumy /przyjmując średnią z kwot lit.a/ - można założyć, że roszczenia te wyniosą ca    25.480.000 zł
razem 488 wniosków na sumę ca 88.885.350 zł

Z wniosków tych sądy rozpoznały do dnia 31.VII 222 tj. 47% przyznając odszkodowania na łączną kwotę 7.807.047 zł, co stanowi ca 18% żądanych sum.

Ministerstwo Sprawiedliwości

sprawy karne

do dnia 31.VII.wpłynęło do sądów:

a/ 1685 wniosków na sumę 53.938.000 zł
b/ 1034 wniosków bez określonej sumy /przyjmując średnią spod lit.a/   33.088.000 zł
razem 2719 wniosków na sumę ca 87.026.000 zł

Z wniosków tych sądy rozpoznały do dnia 31.VII.57r. 351, z czego odmownie załatwiono 306, a pozytywnie 45 wniosków, na łączną sumę 1.957.000 zł tj. przeciętnie 43 tys.zł na osobę.

Sprawy cywilne

Do dnia 31.VII.1957r. wpłynęło do sądów:

a/ 346 wniosków na sumę 28.826.000 zł
b/ 90 wniosków bez określonej sumy /przyjmując średnią spod lit.a/    7.500.000 zł
razem 436 wniosków na sumę ca. 36.326.000 zł

Z wniosków tych sądy rozpoznały do dnia 31.VII. 15, z czego załatwiono odmownie 12, a pozytywnie 3 na łączną sumę 103 tys.zł tj. przeciętnie 34 tys.zł na osobę.

Z zestawień tych wynika, że łączna suma roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych do dnia 31.VII.br wynosi ok.212.237.000.zł.

Przyjmując, że sądy wojskowe przyznają odszkodowania w granicach 18% żądanej sumy, a sądy powszechne w granicach 5% żądanej sumy /uwzględniając wnioski oddalone/, to ew. odszkodowania w granicach wniosków zgłoszonych do dnia 31.VII. mogą osiągnąć kwotę 22.10.000 zł /16.000.000 zł sądy wojskowe, 6.150.00 sądy powszechne/. Obliczenia te zakładają, że w toku rozpoznawania dalszych spraw część wniosków zostanie oddalona w tym samym stosunku procentowym. Przyjmując z ostrożności rezerwę w wysokości 100% - suma odszkodowań według stanu na dzień 31.VII.1957r. może osiągnąć kwotę 44.300.000 zł.

Z uwagi na to, że podane sumy nie wyczerpują całości roszczeń uznałem za konieczne wstrzymać zarządzeniem Nr 149 z dnia 28 czerwca 1957r. realizację zapadłych już wyroków, jakkolwiek zarządzenie to jest niezgodne z prawem. Tym bardziej rzecz wymaga szybkiego zalegalizowania.

Do chwili obecnej Rada Państwa nie przyjęła tego dekretu mając widocznie zastrzeżenia natury zasadniczej.

Proszę Towarzysza I Sekretarza o pomoc w tej sprawie.


/P.Jaroszewicz/


Warszawa, dnia 27 sierpnia 1957 r.Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.