Porozumienie o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz Most Staromiejski (2002)


Porozumienie o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz (Most Staromiejski)
Porozumienie o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz (Most Staromiejski)
Publikator: M.P. 2002, nr 31, poz. 495

POROZUMIENIE
z 13 marca 2002 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz (Most Staromiejski).


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej


Ambasada Republiki Federalnej
Niemiec w Warszawie


DPT.I 214-34-99/62

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ambasady Republiki Federalnej Niemiec Nr 98/01 z dnia 15 marca 2001 r., następującej treści:

"Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i nawiązując do jego noty nr DPr.I 214-34-99 z dnia 21 grudnia 1999 r. dotyczącej utworzenia przejścia granicznego dla małego ruchu granicznego Görlitz (Most Staromiejski) - Zgorzelec (Görlitz) oraz do artykułu 2 ustęp 2 Umowy z dnia 6 listopada 1992 r. między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o małym ruchu granicznym - zwanej dalej Umową - ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu przejścia granicznego Görlitz (Most Staromiejski) - Zgorzelec (Görlitz), w następującym brzmieniu:"

  1. Przejście graniczne będzie przeznaczone dla ruchu pieszego i rowerowego (bez silników).
  2. Strona niemiecka oświadcza gotowość przejęcia kosztów odbudowy Mostu Staromiejskiego i zrealizuje cały projekt w porozumieniu z Rzecząpospolitą Polską.
  3. Zasady budowy i utrzymania mostu są ustalone w Umowie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych.
  4. Strona niemiecka spowoduje zarejestrowanie tego Porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, niezwłocznie po wejściu porozumienia w życie. Po potwierdzeniu pod odpowiednim numerem rejestracyjnym NZ przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych strona polska zostanie niezwłocznie powiadomiona o dokonanym zarejestrowaniu.
  5. Porozumienie to jest zawarte w języku niemieckim i polskim, przy czym każda wersja językowa jest w jednakowym stopniu wiążąca.

Jeżeli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na przedłożone w punktach 1 do 5 propozycje Rządu Republiki Federalnej Niemiec, wówczas niniejsza nota i nota z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będą stanowić Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu przejścia granicznego Görlitz (Most Staromiejski) - Zgorzelec (Görlitz), które wejdzie w życie z datą noty z odpowiedzią.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najgłębszego szacunku."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz (Most Staromiejski), które wejdzie w życie z dniem dzisiejszym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, 13 marca 2002 r.Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.