Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0077

Ta strona została skorygowana.
71
PIEŚNI POSTNE.


JEZU! bluźnierstwami od złego
Współwiszącego łotra nagabany,
JEZU mój kochany!

JEZU! gorzką żółcią i octem,
Wołając pragnę, w mdłości napawany,
JEZU mój kochany!

JEZU! w ręce Ojca swojego,
Ducha oddawszy zamordowany,
JEZU mój kochany!

JEZU! od Józefa uczciwie,
I Nikodema w grobie pochowany,
JEZU mój kochany!\relative c' { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown
c2 bes4 a4 | g4 (bes4) a2 | c2 bes4 a4 | g4 (bes4) a2 | \break
\stemUp f4 f2 g4 | g4 (bes4) a2 | f4 f2 g4 | g4 (bes4) a2 | \stemDown c2 bes4 a4 | \break
g4 (bes4) a2 | c2 bes4 a4 | g4 (bes4) a2 | \stemUp a4 a4 g4 f4 | g2 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bądź po -- zdro -- wio_ -- ny! Bądź po -- chwa -- lo_ -- ny!
dla nas zmę -- czo_ -- ny, I -- krwią zbro -- czo_ -- ny,
Bądź u -- wiel -- bio_ -- ny! Bądź wy -- sła -- wio_ -- ny!
Bo -- że nie -- skoń -- czo -- ny.
}}


Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony!
Dla nas zmęczony, I krwią zbroczony,
Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony!
Boże nieskończony.


ROZMOWA DUSZY
z Matką Bolesną.\relative c' { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown
a4 g8 [bes8] a4 g4 | bes4 c4 \stemUp a8 [g8] f4 | \stemDown c'4 d4 bes4 a4 | \break
bes4 c4 \stemUp a8 [g8] f4 \bar "." | g4 g4 g8 [a8] bes4 | a4 g4 a2 | \break
g4 g4 g8 [a8] bes4 | a4 (g8) f8 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Ach! mnie_ -- Mat -- ce bo -- le -- ści_ -- wej,
Pod krzy -- żem sto -- jąc smu -- tli_ -- wej,
Ser -- ce ża_ -- łość przej -- mu -- je,
Ser -- ce ża_ -- łość przej_ -- mu -- je.
}}