Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0078

Ta strona została skorygowana.
72
PIEŚNI POSTNE.


n.Ach! mnie Matce boleściwej,
Pod krzyżem stojąc smutliwej,
Serce żałość przejmuje.
Serce żałość przejmuje.

m.O Matko! niechaj prawdziwie,
Patrząc na krzyż żałośliwie,
Płaczę z tobą rzewliwie.

n.Jużci już moje kochanie,
Gotuje się na skonanie,
Toć i ja z nim umieram!

m.Pragnę Matko pod krzyż z tobą,
Dzielić się z twoją osobą,
Śmiercią Syna twojego.

n.Zamknął słodką Jezus mowę,
W tem ku ziemi skłania głowę,
Już żegna Matkę swoją!

m.Maryja niech gorzką noszę
Śmierć, krzyż, rany jego, proszę,
Niech serdecznie rozważam.\relative c' { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown
\repeat volta 3 {
bes4 bes4 bes4 bes4 \fermata | a4 bes4 c8 [bes8] a4 \fermata | d2 c2 | \break
bes4. (a8) g2 | a4 bes4 c4. bes8 | a2 g2 \mark "3 razy." |
}}
\addlyrics { \small {
Któ -- ryś cier -- piał za nas ra_ -- ny,
Je -- zu Chry_ -- ste zmi -- łuj się nad na -- mi.
}}


Któryś cierpiał za nas rany,
Jezu Chryste
zmiłuj się nad nami!