Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0118

Ta strona została skorygowana.


Ach Jezu! co siła
Złych w tobie sprawiła.

Juz też w pogrzebowe prześcieradło nowe,
Pana uwijają, do grobu wkładają;
Matka się z Synem rozstaje,
Ostatnie mu słowo daje,
Ach Jezu! przy tobie:
Składam serce w grobie.

I my swe składajmy, Panu dzięki dajmy,
Że dla nas zmęczony, zmarł i pogrzebiony;
A przy ostatniem rozstaniu
Z nim, mówmy na pożegnaniu:
Ach Jezu! za mękę
Twą, miej wieczną dziękę.


PIEŚŃ XVI.\relative f {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f8 c8 f8 a8 a8 [g8] f4 | g8 f8 g8 bes8 bes8 [a8] g4 | \break
    \stemDown a8 g8 a8 bes8 c4 bes8 a8 | bes8 [a8] g4 r2 } \break
  \time 3/4
  c8 bes8 a4 r4 | a8 c8 c16 [bes16] a8 bes8 a8 | bes8 a8 g4 r4 | \break
  g8 a8 bes16 [a16] g8 a8 bes8 | c8. bes16 a8 c8 c16 [bes16] a8 | \break
  bes8. a16 g8 a8 bes16 [a16] g8 | a8 a8 bes4 c4 | \stemUp a8 g8 f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Bę -- dąc prze -- stra -- szo -- ny tak dziw -- nym wi -- do -- kiem,
  Że się Bóg swo -- jej śmier -- ci lę -- ka!
  Ma u -- mrzeć Stwór -- ca zie -- mi, nie -- ba, Cze -- góż nam    
  spo -- dzie -- wać się trze -- ba? Któ -- rzy nie jak Bo -- gu,
  Przy swym złym na -- ło -- gu, Czy -- nim wiel -- kie znie -- wa -- gi.
}}
\addlyrics { \small {
  W_O -- grój -- cu gdy wi -- dzę na mo -- dli -- twie o -- kiem
  Dla mnie mi -- zer -- ne -- go czło -- wie -- ka:
}}