Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0132

Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ XXI.\relative f {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp d4 f8 g8 a4 g4 | f8 f8 g8 f8 e4 d4 | \break
  \stemDown a'4 a8 b8 c4 a4 | c8 b8 d8 c8 b4 a4 \bar "." \break
  c4 bes8 a8 c4 a4 | g8 a8 bes8 a8 g4 a4 | \break
  \stemUp g4 a8 g8 a4 d,4 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Ty któ -- ryś go -- rzko na krzy -- żu u -- mie -- rał,
  Rę -- ceć i no -- gi gwóźdź sro -- gi roz -- dzie -- rał;
  Daj do -- brze sko -- nać na krzy -- żu roz -- pię -- ty,
  Ba -- ran -- ku świę -- ty.
}}


 
Ty któryś gorzko na krzyżu umierał,
Ręceć i nogi gwóźdź srogi rozdzierał;
Daj dobrze skonać na krzyżu rozpięty,
Baranku święty.

Pragnę umierać wraz z tobą i w tobie,
W spólnej boleści, w smutku i żałobie;
Wcześnie się w twoje zakopuję rany,
Jezu kochany.

A ci którzy już dni swoje skończyli,
A z długów ci się swych nie wypłacili,
Przychyl im krzyża i serca skarbnice,
Ran krwi krynice.

Bolesna Matko najwyższego Boga!
Gdy mnie śmiertelna opanuje trwoga,
Bądź mi w zbolałem sercu litościwem
Portem szczęśliwym.