Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0162

Ta strona została skorygowana.


Idzie idzie światłość wieczna,
Idzie ku nam moc przedwieczna:
Stańmy wszyscy i t. d.

Idziesz idziesz miły Panie,
A gdzie Majestat twój stanie,
Niechaj tam stanąwszy kołem,
Na wiek wieków bijem czołem.


PIEŚŃ VIII.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 bes4 a4 d4 | c4. bes8 a4 g4 }
  \repeat volta 2 {
    \stemDown g4 g4 g8 [a8] bes4 | \break
    a4 a4 bes8 [d8] c4 | c4 c4 d4 (c8 [bes8]) | c4 \stemUp e,4 g4 f4 }
}
\addlyrics { \small {
  Nie -- bo, zie -- mia, świat i mo -- rze,
  Jak naj -- głę_ -- biej u -- pa -- daj_ -- cie,
  Po -- kłon Pa-nu "z na" -- mi daj -- cie.
}}  
\addlyrics { \small {
  I co tyl -- ko "w was" być mo -- że:
}}


Niebo, ziemia, świat i morze,
I co tylko w was być może:
Jak najgłębiej upadajcie,
Pokłon Panu z nami dajcie.

Z chorów swoich Aniołowie,
Niebiescy Boga duchowie,
Zstąpcie do tego padołu,
Śpiewajcie z nami pospołu:

Święty! święty! niezmierzony,
W Sakramencie utajony;
Honor, chwała, wieczna sława,
Niech ci Boże nie ustawa.

Tyś jest pod osobą chleba,
Któryś dla nas zstąpił z nieba:
W tym Najświętszym Sakramencie,
W każdym zostajesz momencie.