Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0163

Ta strona została skorygowana.


W tej Hostyi jest Bóg żywy,
Choć zakryty lecz prawdziwy.
Jak wielki cud Bóg uczynił,
Że chleb w ciało swe przemienił.

Teraz na ołtarzu czeka,
Aby mógł przyjść do człowieka.
Ni Anieli, Cheruhiny,
Nie dostąpią Serafiny,

Czego człowiek dostąpuje,
Ciało i krew gdy przyjmuje.
Więc o Boże utajony,
Bądź od wszystkich pochwalony.

Pobłogosław lud twój Panie,
Niech nas minie twe karanie;
Oddal głód, mor, krwawe wojny,
Daj ludowi wiek spokojny.

Sprawuj w pokoju te kraje,
Pobłogosław urodzaje;
A zaś w ostatniej potrzebie,
Nie daj nam skonać bez ciebie.


PIEŚŃ IX.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 3/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c2 b2 c2 | \stemUp a4. g8 f2 e2 }
  \repeat volta 2 {
    \stemDown b'4 c4 d2 d2 | \break
    c4 d4 e2 e2 | f4 d4 c2 b2 | c1 r2 } s1
}
\addlyrics { \small {
  Chwal -- my nie -- wy -- sła -- wio -- ny,
  Któ -- ry Je -- zus tu zo -- sta -- wił,
  Nam dla o -- bro -- ny.
}}  
\addlyrics { \small {
  Sa -- kra -- ment wy -- sta -- wio -- ny,
}}


Chwalmy niewysławiony,
Sakrament wystawiony,
Który Jezus tu zostawił,
Nam dla obrony.