Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0338

Ta strona została skorygowana.


MSZA VII.
ZA UMARŁYCH.


Na Introit.\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 4/4
  \autoBeamOff

  \stemDown a2 b2 | c2 b2 | a2 gis2 | a2 a2 | \stemUp e2 \stemDown a2 | b2 c2 | \break
  b2 gis2 | a1 | c2 c2 | c2 b2 | a2 gis2 | a2 a2 | \break
  \stemUp e2 \stemDown a2 | b2 c2 | b2 gis2 | a1 \bar "." e'2 e2 | f4 (e4) d4 (c4) | \break
  b2 \grace c16 d2 | e4 (d4) c4 (b4) | a2 \grace b16 c2 | e2 d4 (c4) | b2 b2 | a1 | \break
  e'2 e2 | f4 (e4) d4 (c4) | b2 \grace c16 d2 | e4 (d4) c4 (b4) | a2 \grace b16 c2 | \break
  e2 d4 (c4) | b2 b2 | a1 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Bo -- że Sę -- dzio spra -- wie -- dli -- wy! U -- słysz na -- sze wo -- ła -- nie,
  Ach Oj -- cze nasz do -- bro -- tli -- wy, po -- każ twe zmi -- ło -- wa -- nie,
  Nad du -- sza -- mi zmar -- łych wier -- nych, któ -- re za swo -- je grze -- chy,
  Zo -- sta -- jąc w_mę -- kach nie -- zmier -- nych, pra -- gną od nas po -- cie -- chy.
}}


Boże Sędzio sprawiedliwy! Usłysz nasze wołanie,
Ach Ojcze nasz dobrotliwy, pokaż twe zmiłowanie,
Nad duszami zmarłych wiernych, które za swoje grzechy,
Zostając w mękach niezmiernych, pragną od nas pociechy.