Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/262

Ta strona została przepisana.

4. I granice Oga, Króla Bazańskiego, który był pozostał z Refaimów, a mieszkał w Astarot i w Edréy.
5. Który téż panował na górze Hermon, i w Selecha, i we wszystkim Basan, aż do granic Gessurytów, i Mabachatytów, i nad połową Galaad ku granicy Sehona, Króla Hesebońskiego.
6. Moyżesz, sługa Pański, i synowie Izraelscy, pobili ie; i podał tę ziemię Moyżesz, sługa Pański, w dziedzictwo Rubenitom, i Gadytom, i połowie pokolenia Manasesowego.[1]
II. 7. Ci téż są Królowie ziemi, które pobił Iozue, i synowie Izraelscy za Iordanem na zachód słońca, od[2] Baalgad na polu Libańskiém, i aż do góry Halak, która idzie ku Seyr, którą podał Iozue pokoleniom Izraelskim w dziedzictwo według działu ich.
8. Na górach, i na równinach, i w polach, i w niżynach, i na puszczy, i na południe ziemi Hetteyczyka, Amorreyczyka, i Chananeyczyka, Ferezeyczyka, Heweyczyka, i Iebuzeyczyka.
9. Król Ierycha ieden; Król Hay, które iest w bok Bethel, ieden.
10. Król Ieruzalem ieden; Król Hebron ieden.
11. Król Ierymoth ieden; Król Lachys ieden.
12. Król Heglon ieden; Król Gazer ieden.
13. Król[3] Gabir ieden; Król Gader ieden.
14. Król Horma ieden; Król Hered ieden.
15. Król Lebni ieden; Król Adullam ieden.
16. Król Maceda ieden; Król Bethel ieden.
17. Król Taffua ieden; Król Hefer ieden.
18. Król Afek ieden; Król Saron ieden.
19. Król Madon ieden; Król Hasor ieden.
20. Król Symron Meron ieden; Król Aksaf ieden.
21. Król Tenach ieden; Król Mageddo ieden.
22. Król Kades ieden; Król Iachanam z Karmelu ieden.
23. Król Dor z krainy Dor ieden; Król Goim w Galgal ieden;
24. Król Torsa ieden. Wszystkich Królów trzydzieści i ieden.

ROZDZIAŁ XIII.
I. Pan Iozuemu krainy pozostałe wyliczywszy, ich mieszkańce wypędzić obiecuie, a wszystkę onę ziemię dzielić między dziewięcoro pokolenie, i pół pokolenia Manasesowego każe, opisuiąc granice ziemi, którą iuż było z oney strony Iordanu półtrzeciu pokoleniu podano 1 — 12. II. Wspomina dwa narody, których ieszcze było nie wypędzono, i przyczynę, czemu Lewitom ziemi żadnéy nie dano 13. 14. III. Wylicza téż granice Rubenitów, Gadytów, i połowy pokolenia Manasesowego 15 — 33.

I zstarzał się Iozue, a był zeszły w leciech. I rzekł Pan do niego: Tyś się zstarzał, a zszedłeś w leciech, a ziemi zostawa bardzo wiele ku posiadaniu.
2. Tać iest ziemia, która pozostawa: Wszystkie granice Filistynów, i wszyscy Gessurytowie,
3. Od Nylu, który oblewa Egipt, aż do granicy Akaronu na północy, przynależy Chananeyczykowi, pięcioro Księstw Filistyńskich; Asackie, i Asdodzieyskie, Askalońskie, Geteyskie, i Akaronickie, i Haweyczycy.
4. Od półudnia wszystka ziemia Chananeyska, i Mara, które iest Sydończyków, aż do Afeka, i aż do granicy Amorreyczyka;
.5 I ziemia Gablitów ze wszystkim Libanem na wschód słońca, od Baalgad pod górę Hermon, aż gdzie chodzą do Emath.
6. Wszystkie mieszkaiące na górach od Libanu aż do wód[4] gorących, wszystkie Sydończyki Ia wypędzę przed syny Izraelskimi; tylko ią podziel Izraelitom w dziedzictwo iakomci rozkazał.
7. Przetoż teraz rozdziel tę ziemię w dziedzictwo, dziewięciorgu pokoleniu, i połowie pokolenia Manasesowego.

8. Gdyż z drugą połową Rubeni-

  1. 4 Moy. 21, 24. r. 32, 33. r. 34, 14.
  2. Ioz. 11, 17.
  3. Ioz. 10, 49.
  4. Ioz. 11, 8.