Strona:Jan Dąbski - Pokój ryski.djvu/31

Ta strona została skorygowana.

„Rząd polski zgadza się na to, by:
a) zainicjować i podpisać niezwłocznie rozejm na tej podstawie, że wojsko polskie cofnie się i stanie na linji, ustalonej przez Konferencję Pokojową dnia 8 grudnia 1919 r., jako tymczasowej granicy polskiego zarządu i że wojsko sowieckie stanie o 50 klm. na wschód od tej linji. Jednakże Wilno ma być niezwłocznie oddane Litwinom i wyłączone ze sfery, zajmowanej przez bolszewików w czasie rozejmu. Co się tyczy Galicji Wschodniej — to armje staną na linji, którą osiągną w dniu rozejmu, poczem każda armja cofnie się 10 klm. celem utworzenia strefy neutralnej;
b) wysłać pełnomocników na konferencję, która ma się odbyć następnie możliwie jaknajrychlej w Londynie. Na konferencji tej mają być obecni delegaci Polski, Rosji Sowieckiej, Finlandji, Litwy i Łotwy. Przedstawiciele Galicji Wschodniej będą również zaproszeni do Londynu dla przedłożenia na konferencji swojej sprawy;
c) przyjąć decyzję Rady Najwyższej w sprawie granic litewskich, przyszłości Galicji Wschodniej, sprawy cieszyńskiej i przyszłego Traktatu polsko-gdańskiego.
W razie przyjęcia przez Polskę powyższego, rząd angielski uczyni niezwłocznie podobną propozycję Rosji sowieckiej, a w razie jeżeli wojska rosyjskie odmówią rozejmu, to sprzymierzeni dadzą Polsce wszelką pomoc, specjalnie w materjale wojennym — o ile tylko to będzie możliwe — z uwzględnieniem własnego wyczerpania i ciężkich zobowiązań, gdzieindziej powziętych, — a to celem umożliwienia narodowi polskiemu obrony jego niepodległości.“
W nocy z dnia 12 na 13 lipca 1920 r. odbyła Rada Obrony Państwa długie posiedzenie, na którem uchwalono większością głosów przyjąć propozycję Anglji, iż Anglja zaproponuje rządowi Sowietów zawieszenie broni z Polską na warunkach, określonych przez Lloyd George’a.
W nocie, ogłoszonej dnia 22 lipca 1920 r., rząd angielski zawiadomił rząd sowiecki o warunkach rozejmu między Polską a Rosją, precyzując jako granicę wschodnią, na której Polska uprawniona jest ustanowić swoją administrację, linję następującą: Grodno, Wałówka, Niemirów, Brześć Litewski, Ustiła na wschód od Hrubieszowa, Kryłów na zachód od Rawy Ruskiej, na wschód od Przemyśla do Karpat. (Patrz mapka).
Nota angielska kończy się następująco:
„Rząd oczekuje natychmiastowej odpowiedzi na ten telegram, ponieważ Polska prosiła o interwencję i w razie straty czasu może