Strona:Jan Dąbski - Pokój ryski.djvu/33

Ta strona została przepisana.

wysłane wprost przez rząd polski. Rząd polski, pragnąc możliwie najspieszniej wstrzymać rozlew krwi i przywrócić pokój, proponuje rządowi Sowietów natychmiastowe zawieszenie broni i rozpoczęcie rokowań pokojowych. Propozycja zawieszenia broni została równocześnie wysłana przez Naczelne Dowództwo wojsk polskich do Naczelnego Dowództwa wojsk Sowietów.“

(—) Sapieha.

Na te notę nadesłał rząd sowiecki dnia 23-go lipca następującą odpowiedź:
„Rosyjski rząd sowiecki wydał Naczelnemu Dowództwu Czerwonej Armji rozkaz natychmiastowego rozpoczęcia z Naczelnem Dowództwem Polskiem układów, mających doprowadzić do zawieszenia broni i przygotować przyszły pokój pomiędzy oboma krajami. Dowództwo rosyjskie zawiadomi Dowództwo polskie o miejscu i dacie początku rokowań pomiędzy dowództwami wojskowemi obu stron.“
Dowództwo frontu rosyjskiego zawiadomiło Dowództwo polskie, że przejście frontu przez pełnomocników polskich nastąpi dnia 30-go lipca o godz. 20-ej na linjach przednich straży — jak to rzekomo proponowało Dowództwo polskie, co zostało sprostowane przez rząd polski w tym duchu, że Dowództwo polskie żadnych podobnych propozycji nie stawiało.
Przyjmując datę 30 lipca, jako datę wysłania pełnomocników polskich — rząd polski wysłał dnia 30 lipca 1920 r. Delegację Pokojową pod przewodnictwem D-ra Władysława Wróblewskiego. Tego samego dnia o godz. 8-ej wieczorem Delegacja Polska przekroczyła linję bojową i spotkała się w Baranowiczach z delegatami sowieckich władz wojskowych. Ponieważ jednak rząd Sowietów, oszołomiony zwycięstwami Czerwonej Armji, postanowił zwlekać z rozpoczęciem rokowań pokojowych aż do zdobycia Warszawy — Delegacji Polskiej oświadczono w Baranowiczach, że rząd Sowietów pragnie równocześnie omawiać sprawy rozejmu i pokoju i proponuje rozpoczęcie rokowań pokojowych dnia 4 sierpnia w Mińsku. Delegacja Polska, nie mając tak obszernych mandatów, wróciła dnia 4-go sierpnia 1920 roku do Warszawy.
Rząd polski w nocie do Sowietów z dnia 5 sierpnia, zwróciwszy uwagę na nielojalność sowiecką, oświadczył, że gotów jest wysłać Delegację do Mińska dla rokowań w sprawie rozejmu i pokoju, ale pod warunkiem, że tej Delegacji będzie dana swoboda działania i komunikowania się z rządem. Równocześnie rząd polski domaga się przer-