Strona:Jan Dąbski - Pokój ryski.djvu/43

Ta strona została przepisana.

do snu w autach wśród dotkliwego zimna. W nocy nadjeżdżały stopniowo auta zapóźnione, w stanie ubolewania godnym. Wczesnym rankiem cała Delegacja była na nogach, myjąc się i robiąc toaletę pod gołem niebem. Gromadka nasz wyglądała raczej na jakąś ekspedycję myśliwską w głębokie lasy na połów grubszego zwierza, niż na misję dyplomatyczną dla zawarcia pokoju. Mimo wielkiej pracy i nadludzkich usiłowań nie można było wydobyć w nocy z błota naszego półciężarowego „Packarda“. Posłaliśmy więc rano sekretarza naszego o pomoc do Brześcia. Po kilku godzinach oczekiwania nadjechało kilkunastu żołnierzy sowieckich, którzy auto z błota wyciągnęli i oddali je do dyspozycji Delegacji.
Ruszyliśmy więc naprzód ku Brześciowi i zajechaliśmy wprost na dworzec, gdzie czekał specjalny pociąg, który miał nas zawieźć do Mińska. Tuż przy dworcu ujrzeliśmy sporą gromadę ludzi, wiecujących i wznoszących różne okrzyki. Muzyka grała hymn III-go Internacjonała. Na dworcu, w miejscu bijącem w oczy, ustawiono zdobyty pociąg pancerny z wielkim napisem: „Generał Listowski“. To było urządzone celem zrobienia „specjalnej przyjemności“ generałowi Listowskiemu, który jechał z nami jako członek Delegacji Pokojowej.
Po zakwaterowaniu się w wagonach nastąpiło oficjalne spotkanie Polskiej Delegacji Pokojowej z pełnomocnikiem Rady Wojenno-Rewolucyjnej Frontu Zachodniego.
Ze strony polskiej byli obecni:
P.p. Jan Dąbski, podsekretarz Stanu Min. Spraw Zagranicznych, jako przewodniczący Delegacji Pokojowej i posłowie na Sejm: Dr. Stanisław Grabski, Adam Mieczkowski, Dr. Władysław Kiernik, Ludwik Waszkiewicz, Michał Wichliński, Dr. Władysław Wróblewski, podsekretarz Stanu Prezydjum Rady Ministrów, Kazimierz Olszowski, dyrektor Departamentu Min. Spraw Zagr. i gen. Antoni Listowski — jako członkowie Delegacji, — oraz p.p. Stanisław Janikowski i Aleksander Ładoś — jako sekretarze.
Ze strony R. S. F. R. R. byli obecni:
P.p. Szutko, pełnomocnik Rady Rew.-Wojskowej Frontu Zachodniego sztabu generalnego, Mulin, członek Rady Rew.-Wojskowej XVI-tej armji, Kadiszow charakterze sekretarza i Jabłoński w charakterze tłumacza.
Przebieg spotkania był następujący:
P. Szutko w imieniu Rady Rewolucyjno-Wojskowej Frontu Zachodniego komunikuje, iż on i Winogradow posiadają pełnomocnic-