Nicejsko-Konstantynopolskie Wyznanie Wiary


Wyznanie wiary
Wyznanie wiary
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary

Nicejskie wyznanie wiary (325 r.)

 Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego,
 Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
 I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,
 zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z substancji Ojca, Boga z Boga, światłość ze światłości,
 Boga prawdziwego z Boga prawdziwego,
 zrodzonego, nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało,
 co jest w niebie i co jest na ziemi;
 który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem;
 cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
 
 I w Ducha Świętego.
 
 Tych, którzy mówią: "był kiedyś czas, kiedy Go nie było" lub "zanim się narodził, nie był"
 lub "stał się z niczego" lub "pochodzi z innej hipostazy", lub "z innej substancji" (niż Ojciec),
 lub że "Syn Boży jest zmienny i przeobrażany",
 tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza.

Nicejsko-konstatynopolitańskie wyznanie wiary (381 r.)

 Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
 Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
 I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
 który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
 
 Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
 Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
 
 On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
 I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
 Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem poniósł mękę i został pogrzebany.
 
 I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
 I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
 I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.
 
 Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi.
 Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.
 
 Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
 
 Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenia grzechów
 
 I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie.
 
 Amen