Śpiewnik kościelny/Ach witajże pożądana perło droga

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Nużeśmy Chrześcijanie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ VII.\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 a \stemDown c4. bes16[ a] |
bes8 d d[ c] c[ bes] | \break

a8 c c[ bes] bes[ a] |
\stemUp a4 g r4 \bar ":|"
\stemDown c4. bes8 a bes | \break

c8 c16[ bes] a4 bes8[ d] |
c4. bes8 a bes |
c8 c \stemUp a4 f | \break

\stemDown a8 c c4 bes |
\stemUp g8 bes bes4 a |
\stemDown a8 c c4 bes | \break

\stemUp g8 bes bes4 a |
f8 e f g a bes |
\stemDown c8 \stemUp e, f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Ach wi -- taj -- że po -- żą -- da -- na per -- ło dro -- ga z_nie -- ba,
W_cie -- le ludz -- kiem Bóg jest skry -- ty,
Na po -- karm lu -- dziom ob -- fi -- ty; 
Cia -- łem kar -- mi, krwią na -- po -- i,
By czło -- wie -- ka w_chwa -- le swo -- jej
Mię -- dzy wy -- bra -- ne -- mi po -- li -- czył.
} }
\addlyrics { \small {
Gdy ca -- ły świat u -- pra -- gnio -- ny a -- niel -- skie -- go chle -- ba:
} }Ach witajże pożądana perło droga z nieba,
Gdy cały świat upragniony anielskiego chleba:
W ciele ludzkiem Bóg jest skryty,
Na pokarm ludziom obfity;
Ciałem karmi, krwią napoi,
By człowieka w chwale swojej
Między wybranemi policzył.
 
Niedośćże to Boskie dziecię żeś na świecie z nami?
Ale jeszcze zimno cierpisz między bydlętami:
Malusieńki Jezu w żłobie,
Co za wielka miłość w tobie!
Czyliż nie są wielkie dziwy,
W ludzkiem ciele Bóg prawdziwy
Przyszedł na zbawienie człowieka.

O miłości niepojęta jakżeś wielka była!
Iżeś się tu z niebieskiego tronu sprowadziła,
A to do pustej szopiny,
O niesłychane nowiny!
Ach pokorny baraneczku,
Twój odpoczynek w żłobeczku,
Z dalekiej podróży niebieskiej.

Panna czysta gdy powiła, całuje członeczki,
Nakarmiwszy go piersiami, przywiera powieczki;
Józef go siankiem okrywa,
Maryja kołysąc śpiewa:
Lulaj o moje kochanie,
Synu mój, Stwórco i Panie,
Lulajcie pieszczoty serdeczne.

Dla czegóż tak ostre życie Zbawiciel zaczyna?
Złości nasze zawiniły, cóż winna dziecina?

Uważ przeto każdy wierny,
Jak wielce Bóg miłosierny!
Odżałował Syna swego,
By krew przelał dla grzesznego
Człowieka, by wiecznie nie zginął.

Niech ci Jezu będą dzięki za twe narodzenie,
Bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie:
Miłość która to sprawiła,
Iż cię do nas sprowadziła,
Niech swą iskrą nas zapali,
Abyśmy cię miłowali,
Teraz i bez końca w wieczności.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).