Śpiewnik kościelny/Jesu dulcis memoria

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Jesu dulcis memoria
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


  \relative f {
   \clef "tenor"
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemUp f8.[ e16] d8.[ f16] e8.[ d16] c4 | f8.[ g16] a4( g f8) f | \break
   a4 a g8[ a] bes4 | a g f8 f r4 \bar "|." a4 g g f8.[ e16] | \break
   g4 e( d) c8 c | c8[ d16 e] f4 e f | g8[ a] bes4( a8[ g]) f8 f | \break
   f4 d g e( | d) c8 c r4 r \bar "|." s1
  }
  \addlyrics { \small {
Je -- su dul -- cis me -- mo -- ri -- a,
Dans ve -- ra cor -- dis gau -- di -- a:
Sed su -- per mel et om -- ni -- a,
E -- jus dul -- cis præ -- sen -- ti -- a, dul -- cis præ -- sen -- tia.
  } }

Jesu dulcis memoria[1]

PIEŚŃ III.
Podczas Processyi z Najśw. Sakramentem.

Jesu dulcis memoria,
Dans vera cordis gaudia:
Sed super mel et omnia,
Ejus dulcis præsentia, dulcis præsentia.

Nil canitur suavius,
Nil auditur jucundius,
Nil cogitatur dulcius,
Quam Jesus Dei Filius.

Jesu spes pœnitentibus,
Quam pius es petentibus,
Quam bonus te quærentibus:
Sed quid invenientibus?

Jesu dulcedo cordium,
Fons vivus, lumen mentium,
Excedeus omne gaudium,
Et omne desiderium.

Nec lingua valet dicere,
Nec littera exprimere,
Expertus potest credere,
Quid sit Jesum diligere.

Jesu Rex admirabilis,
Et triumphator nobilis,
Dulcedo ineffabilis,
Totus desiderabilis.

Mane nobiscum Domine,
Et nos illustra lumine,
Pulsa mentis caligine,
Mundum reple dulcedine.

Jezusa słodkie wspomnienie[2]

PIEŚŃ XI.
Z łacińskiego: Jesu dulcis.

Jezusa słodkie wspomnienie,
Daje duszy pocieszenie:
Wszystkie słodycze przechodzi,
Kiedy Jezus wśród nas chodzi, wśród nas chodzi.

Ani wdzięcznych śpiewów pienie,
Ani miłe uszom brzmienie,
Świętych myśli nie pomnoży
Jak ty Jezu Synu Boży!

Jezu grzeszników nadziejo!
Gdy w pokucie łzy swe leją:
Kto cię szuka, kto cię prosi,
Skarb twej łaski w sobie nosi.

Jezu! pociecho serc czystych:
Źródło prawd Boskich wieczystych:

Wszelkie pociechy przechodzisz,
Tysiąc pragnień w sercu rodzisz.

Żaden język nie opowi:
Żaden wyraz nie wysłowi:
Samo uczy doświadczanie,
Co jest Jezu! twe kochanie.

Jezu królu wielkiej chwały!
Zwyciężco śmierci wspaniały:
W słodyczy niewymówiony,
Cały od nas upragniony.

Zostań Panie! zostań z nami,
Oświeć nas twemi łaskami:
Rozpędź rozumu ciemnoty,
Daj nam poznać słodycz cnoty.Przypisy

 1.   M. M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838, s. 469470.
 2.   M. M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838, s. 160161.


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).