Śpiewnik kościelny/Jezu Chryste Panie miły

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Jezu Chryste Panie miły
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni postne
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ I.
Która się śpiewa w czasie Processyi.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp g4 a4 g4 fis4 | g4 a4 bes4 a4 \fermata | \stemDown a4 bes4 c4.g8 | \break
  c4. bes8 a4 g4 \fermata \bar "." bes2 a2 | d2 c2 | bes4 bes4 c4. bes8 | a2 g2 | \break
  bes2 a2 | d2 c2 | bes4 bes4 c4. bes8 | a2 g2 \bar "|."
}  
\addlyrics { \small {
  JE -- ZU Chry -- ste Pa -- nie mi -- ły, Ba -- ran -- ku bar -- dzo cier -- pli -- wy:
  Wznio -- słeś, wznio -- słeś na krzyż rę -- ce swo -- je,
  Za nie za nie -- spra -- wie -- dli -- wość mo -- ję.
}}


JEZU Chryste Panie miły,
Baranku bardzo cierpliwy:
Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
Za nie za niesprawiedliwość moję.

Płacz go człowiecze mizerny,
Patrząc jak jest miłosierny:
Jezus na krzyżu umiera,
Słońce jasność swą zakrywa.

Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła mu z ramienia głowa;
Matka pod nim frasobliwa,
Stoi prawie ledwie żywa.

Zasłona się popadała,
Ziemia się rwie, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza wierząc sobą trwoży.

Nakoniec mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito:
My się dziś zalejmy łzami,
Jezu zmiłuj się nad nami!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).