Śpiewnik kościelny/Ojcze ubogich i sierot Patronie

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ojcze ubogich i sierot Patronie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ XII.
O Świętym Wincentym a Paulo.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 3/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c2 \stemUp g2 a4 (g4) | a4 (b4) c1 | \stemDown e2 d2 c4 b4 | \stemUp a2 g1 } \break
  \stemDown c2 c4 (b4) b4 (d4) | d2 c1 | e2 e2 d4 f4 | f2 e1 | \break
  c2 \stemUp g2 a4 (g4) | a4 (b4) c1 | \stemDown e2 d2 c4 d4 | d2 c1 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Oj -- cze u -- bo -- gich i sie -- rot Pa -- tro -- nie,    
  Win -- cen -- ty cie -- bie, gdy nie -- bo wy -- no -- si,
  Zie -- mia z_we -- se -- lem A -- po -- sto -- łem gło -- si.
}}
\addlyrics { \small {
  Któ -- ryś stra -- pio -- nym da -- ny ku o -- bro -- nie;
}}

Ojcze ubogich i sierot Patronie,
Któryś strapionym dany ku obronie;
Wincenty ciebie, gdy niebo wynosi,
Ziemia z weselem Apostołem głosi.

Na wzór Chrystusa grzeszników prowadzisz
Do Boga, gdy im spowiedź szczerą radzisz
Z całego życia, by za rozgrzeszeniem,
Bogu służyli prawem już sumieniem.

Po wsiach, miasteczkach nauczasz prostaka,
Zarówno z Panem kochasz mizeraka,
Stajesz się wszystkim wszystko, bez pragnienia
Innej korzyści, prócz ludzi zbawienia.

Jak wielki skutek twoje prace mają,
Polska i cudze kraje to zeznają;
Gdy na nauki lud i na kazania
Bieży, szukając z Bogiem pojednania.

Dziatki rodzicom do nóg upadają,
One rzewnemi łzami polewają;
A nieprzyjaciel poprzestając złości,
Daruje krzywdy dla boskiej miłości.

Ustają gusła i wszeteczne mowy,
Przeklęctwa, zdrady, przysięgi, obmowy;
Kradzione rzeczy, albo też zgubione,
Bywają wtenczas wiernie powrócone.

Zbrodni nie słychać, potem każdy Bogu
Chwałę oddaje, a ty w złym nałogu
Grzeszniku leżysz, nie myślisz o duszy,
W błocko grzechowe zabrnąwszy po uszy.

Jeśli się lękasz karania wiecznego,
Wzywaj pomocy dzielnej Wincentego;
Popraw się z grzechów, pokutuj serdecznie,
Zbawionym będziesz i nie zginiesz wiecznie.

O święty ojcze! prosim wszyscy ciebie,
Ratuj nas ratuj, każdego w potrzebie,
Zjednaj nam nędznym grzechów odpuszczenie,
A potem duszne po śmierci zbawienie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).