Śpiewnik kościelny/Pieśni Wielkanocne

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pieśni Wielkanocne
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚNI
WIELKANOCNE.PIEŚŃ I.\relative c { \clef tenor \key c \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemUp d8 e8 f8 g8 a4 | d,8 e8 f8 g16 [f16] e4 | \break
\stemDown g4 (a8) [b8] c4 | \stemUp b8. [a16] g2 | b4 a8 gis8 a4 | d,8 e8 f8 g16 [f16] e4 | \break
\stemDown b'8 b4 g4 b8 | d4 c8 a8 b4 | e8 e4 b8 d4 | \break
c8 a8 b2 | b8 d4 a4 g8 | \stemUp f8 f8 e2 | \break
d8 e8 f8 g8 g4 | f4 e2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Przez two -- je świę -- te Zmar -- twych -- po -- wsta_ -- nie,
Bo__ -- ży Sy_ -- nu! od -- pu -- ścisz nam na -- sze zgrze -- sze_ -- nie:
Wie -- rzy -- my żeś zmar -- twych -- po -- wstał, Ży -- wo -- teś nasz
na -- pra -- wił; Śmier -- ci wiecz -- nej nas zba -- wił,
Swo -- ją świę -- tą moc zja -- wił.
}}

Przez twoje święte Zmartwychpowstanie,
Boży Synu! odpuścisz nam nasze zgrzeszenie:
Wierzymy żeś zmartwychpowstał,
Żywoteś nasz naprawił;
Śmierci wiecznej nas zbawił,
Swoją świętą moc zjawił.


W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego śpiewa się: Przez twoje święte Wniebowstąpienie, a na Zielone Świątki: Przez twoje święte Ducha zesłanie.


PIEŚŃ II.\relative c' { \clef tenor \key d \minor
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown a4 gis4 a4 cis4 | d2 a2 | a4 (b4) c2 | \break
\stemUp g4. f8 e4 d4 | g4 g4 g4 e4 | f4 g4 a2 | \break
a4 f4 g4 f4 | e4 f4 d2 | e4 f4.cis8 d4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Chry -- stus zmar -- twych -- wstan jest, Nam_ na
przy -- kład dan jest; Iż ma -- my "z mart" -- wych po -- wstać,
"Z Pa" -- nem Bo -- giem kró -- lo -- wać, Al -- le -- lu -- ja.
}}


Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest;
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować, Alleluja.

Leżał trzy dni w grobie,
Dał bok przebić sobie;
Bok, ręce, nodze obie,
Na zbawienie człowiecze tobie, Alleluja.

Trzy Maryje poszły,
Drogie maści niosły,
Chciały Chrystusa pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać, Alleluja.

Gdy na drodze były,
Tak sobie mówiły:

Jest tam kamień niemały;
A któż nam go odwali, Alleluja.

Powiedz nam Maryja,
Gdzieś Pana widziała?
Widziałam go po męce,
Trzymał chorągiew w ręce, Alleluja.

Gdy nad grobem stały,
Rzekł im Anioł biały:
Nie bójcie się dziewice,
Ujrzycie Boże lice, Alleluja.

Jezusa szukacie?
Tu go nie znajdziecie;
Wstałci zmartwych tu go nie,
Tylko jego odzienie, Alleluja.

Łukasz z Kleofasem,
Oba jednym czasem,
Szli do miasteczka Emaus,
Potkałci ich Pan Jezus, Alleluja.

Bądźmy wszyscy weseli,
Jako w niebie Anieli;
Czegośmy pożądali,
Tegośmy doczekali, Alleluja.


PIEŚŃ III.\relative c' { \clef tenor \key c \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown c4 c4 c4 b8 [c8] | d4 c8 [b8] a4 g4 \fermata | g4 a8 [b8] c4 b4 | \break
\stemUp a4 g4 f4 e4 \fermata | e4 e4 e4 g4 | f4 e4 a4 g4 \fermata | \break
e4 e4 e4 g4 \fermata | \stemDown c8 [d16 e16] d4. b8 c4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
We -- so -- ły nam_ dziś dzień_ na -- stał, Któ -- re_ -- go "z nas"
ka -- żdy żą -- dał, Te -- go dnia Chry -- stus zmar -- twych -- wstał.
Al -- le -- lu -- ja, Al__ -- le -- lu -- ja.
}}


Wesoły nam dziś dzień nastał,
Którego z nas każdy żądał,
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.

Alleluja, Alleluja.

Król niebieski knam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał,
Po śmierci się nam pokazał. Allel. Allel.

Piekielne mocy zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznemi się zmiłował. Allel. Allel.

Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał,
Potem im za sobą kazał. Allel. Allel.

Którzy w otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli. Allel. Allel.

Zawitaj przybywający!
Boże Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekielnej mocy. Allel. Allel.

Wielkie tam wesele mieli,
Gdy Zbawiciela ujrzeli,
Którego zdawna żądali. Allel. Allel.

Potem swą mocą zmartwychwstał,
Pieczęci z grobu nie ruszał,
Na stróże wielki strach powstał. Allel. Allel.

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał. Allel. Allel.

O Anieli najmilejsi,
Idźcież do Panny najświętszej,
Do Matki mej najmilejszej. Allel. Allel.

Odemnie ją pozdrawiajcie,
I wesoło zaśpiewajcie:
Królowa Rajska wesel się. Allel. Allel.

Potem z swą wielką światłością,
Do Matki swej przystąpiwszy,
Pocieszył ją pozdrowiwszy. Allel. Allel.

Napełniona bądź słodkości,
Matko moja i radości,
Po onej wielkiej żałości. Allel. Allel.

Witajże Jezu najsłodszy,
Synaczku mój najmilejszy,
Pocieszenie wszelkiej duszy. Allel. Allel.

Jestem już bardzo wesoła,
Gdym cię żywego ujrzała,
Jakobym się narodziła. Allel. Allel.

Łaskawie z nim rozmawiała,
Usta jego całowała,
W radości się z nim rozstała. Allel. Allel.

Przez twe święte zmartwychwstanie,
Daj nam grzechów odpuszczenie,
A potem duszne zbawienie. Allel. Allel.


PIEŚŃ IV.\relative c' { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown c4 \stemUp g4 a4 \grace {g16 [a16]} g4 | \stemDown c4 \stemUp g4 a4 \grace {g16 [a16]} g4 | 
f4 f4 f8 [g8] a4 | \break
g8 f8 g4 f4 r4 | f4 f4 f8 [g8] a4 | g4 f4 g8 [a8] bes4 | \break
\stemDown a4 g4 a8 [bes8] c4 | d8 [bes16 a16] \stemUp g4 f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Wstał Pan Chry -- stus "z mar" -- twych ni -- nie, Al -- le -- lu_ -- ja,
Al -- le -- lu -- ja. U -- we -- se_ -- lił swój lud mi_ -- le.
Al -- le -- lu_ -- ja, Alle -- lu -- ja
}}


Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, Alleluja, Alleluja.
Uweselił swój lud mile. Alleluja, Alleluja.

Który cierpiał dnia trzeciego, All. All.
Dla człowieka mizernego. All. All.

Niewiasty gdy do grobu szły, All. All.
Drogie maści z sobą niosły. All. All.
 
W bieli Anioła ujrzały, All. All.
Trwożyć sobą poczynały. All. All.

Niewiasty co się boicie, All. All.
Do Galilei tam idźcie. All. All.

Powiedzcie to Zwolennikom All. All.
Iż powstał król na wiek wieków. All. All.

Tego dnia Wielkanocnego, All. All.
Chwal każdy Syna bożego. All. All.
 
Świętą Trójcę wyznawajmy, All. All.
Bogu cześć i chwałę dajmy. All. All.


PIEŚŃ V.\relative c' { \clef tenor \key c \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown g4 c4 d4 d4 | e4. (d8) c2 | g4 c4 d4 d4 | \break
e4. (d8) c2 | \repeat volta 2 { e4 e4 e4 e4 | d2. d4 | \break
e4 e4 e4 e4 | d2. d4 | g,4 c4 d4 d4 | \break
e4 e4 d4 (c4) | d2 \fermata r2 }
}
\addlyrics { \small {
Chry -- stus Pan zmar -- twych_ -- wstał, Zwy -- cię -- ztwo o --
trzy_ -- mał; Bo zbu -- rzył śmierć sro -- gą,
Swo -- ją śmier -- cią dro -- gą. Al -- le -- lu -- ja,
Al -- le -- lu_ -- ja,
}}


Chrystus Pan zmartwychwstał,
Zwycięztwo otrzymał;
Bo zburzył śmierć srogą,
Swoją śmiercią drogą. Alleluja, Alleluja.


Zwalczył czarta złego,
I starł głowę jego:
Człowieka grzesznego,
Wydarł z mocy jego. Alleluja, Alleluja.

Śmierć srodze poraził,
A moc czarta skaził,
Żywot nasz naprawił,
To z łaski swej sprawił. Alleluja, Alleluja.

O Chryste nasz Panie!
Przez twe zmartwychwstanie,
Daj nam z grzechów powstać,
Łaski twojej dostać. Alleluja, Alleluja.

A po tym kłopocie,
Daj w wiecznym żywocie,
Widzieć Ojca swego,
Boga wszechmocnego. Alleluja, Alleluja.


PIEŚŃ VI.
Z łacińskiego: Salve festa dies.\relative c { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemUp e4 e4 a4. e8 | e4 d8 [e8] f4 e4 | d4 e4 f4 g4 | \break
f8 [e8] d8 [e8] f4 e4 \fermata \repeat volta 2 { e4 a4 a4. gis8 | \stemDown a4 b! c4. b8 | \break
\stemUp a4 a4 g4 f8 [e8] | d4 e4 f4 e4 \fermata }
}
\addlyrics { \small {
Wi -- taj dniu świę -- ty żą_ da -- ny! Na wszy -- stek świat
za_ -- wo_ -- ła -- ny; Gdy Pan pie -- kło bu -- rząc wsta -- je,
Zwy -- cię -- żca nie_ -- ba do -- sta -- je.
}}

Witaj dniu święty żądany!
Na wszystek świat zawołany;
Gdy Pan piekło burząc wstaje,
Zwyciężca nieba dostaje.

Oto gdy się Pan odradza,
Wszystek się z nim świat odmładza;
Wszystko z Panem swym stworzenie,
Ma swych darów przywrócenie.

Gdy Pan bowiem tryumfuje,
Każda się rzecz z nim raduje;
Drzewo liściem, kwieciem trawa,
Chwały Pańskiej moc wyznawa.

Gdy piekielne prawo znosi,
A w niebo się Pan podnosi;
Wszystko Panu chwałę daje,
Okrąg nieba, ziemskie kraje.

Bóg co był ukrzyżowany,
Wszędzie za króla przyznany,
I wszystko Stwórcy stworzenie,
Daje pokłon, modły, pienie.


PIEŚŃ VII.
Z łacińskiego: Victimæ.\relative c { \clef tenor \key d \minor
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemUp d4 cis4 d8 [e8] f4 | g4 f4 e4 d4 \fermata | a'4 g4 f4 g4 | \break
a4 f4 e4 d4 \fermata | \stemDown a'4 cis4 d4 a4 | \stemUp a4 g8 [a8] bes4 a4 \fermata | \break
g4 a4 a4 g4 | a4 f4 e4 d4 \fermata | a'4 g4 (f8 [e8]) d4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
O -- fia -- ruj -- my chwa -- łę "w wie" -- rze, 
Przy Wiel -- ka -- no -- cnej o -- fie -- rze;
Gdy Ba -- ra -- nek ow -- ce_ zba -- wił,
Chry -- stus grze -- sznym po -- kój spra -- wił. Al -- lelu -- ja.
}}

Ofiarujmy chwałę w wierze,
Przy Wielkanocnej ofierze;
Gdy Baranek owce zbawił,
Chrystus grzesznym pokój sprawił. Alleluja.

Z Bogiem Ojcem naszym Panem,
Srodze na nas rozgniewanym,
Pogodził nas śmiercią srogą,
Za nas lejąc krew swą drogą. Alleluja.

Śmierć i żywot zbyt przeciwną,
Bitwę zwiedli bardzo dziwną;
Żywot choć umarł prawdziwie,
Zabity wszelako żywie. Alleluja.

Maryja racz powiedzieć nam,
Coś widziała? czy żyje Pan?
Widziałam grób już żywego,
Patrzałam i na twarz jego. Alleluja.

Widziałam Pana mojego,
W chwale swej zmartwychwstałego;
Widziałam dziwne widzenie:
Aniołów, potnik, odzienie. Alleluja.

Powstał Pan kochanie moje,
Ujrzy w Galilei swoje;
Wierzmyż świętej białogłowie,
Bardziej niż złych żydów mowie. Alleluja.

Jezu Królu wiecznej chwały,
I zwyciężco okazały;
Wierzym żeś wstał z martwych żywy,
Chryste bądź nam miłościwy. Alleluja.

PIEŚŃ VIII.\relative c { \clef tenor \key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemUp f4 f8 [g8] a4 a4 | g8 [a8] g4 f4 e4 | e4 e4 a4 \times 2/3 { g8 ([f8 e8]) } | \break
d8 [e8] f4 cis4 d4 \fermata | e4 f4 g4 a4 | \stemDown bes4 a8 [g8] c8. [bes16] a4 \fermata | \break
\stemUp a4 a4 a4 a4 | g8 [a8] g4 f4 e4 | e4 e4 a4 \times 2/3 { g8 ([f8 e8]) } | \break
d8 [e8] f4 cis4 d4 \fermata | e4 f4 g4 a4 | bes4 a4 g4 a4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Dziś Chry_ -- stus Król wie_ -- cznej chwa -- ły, Wie -- dzie try -- umf
o_ -- ka -- za -- ły: Al -- le -- lu -- ja, Al -- le_ -- lu_ -- ja.
Oz -- do -- bny "w śli" -- cznej_ ko -- ro -- nie, Od -- bie -- ra cześć__
na_ -- Sy -- o -- nie. Al -- le -- lu -- ja, Al -- le -- lu -- ja.
}}


Dziś Chrystus Król wiecznej chwały,
Wiedzie tryumf okazały: Alleluja, Alleluja.
Ozdobny w ślicznej koronie,
Odbiera cześć na Syonie. Alleluja, Alleluja.

Gdziez teraz śmierci moc twoja?
Kędy twa szatanie zbroja? Allel. Allel.
Naszedł mocniejszy zbrojnego
Mocarza, i wziął łup jego. Allel. Allel.

O Jezu na wieczne lata,
Ozdobo całego świata: Allel. Allel.
Z łaski przypuść nas do swego
Zwycięztwa nieśmiertelnego. Allel. Allel.

Niechaj szatan co chce broi,
Z wiernych nikt się go nie boi: Allel. Allel.
Padło piekło z wojski swemi,
A myśmy dziećmi bożemi. Allel. Allel.

Ztąd na ziemi chwalim ciebie,
Którego czci pełno w niebie. Allel. Allel.
Ginie świat, ratuj swych Panie,
A daj z nim szczęsne rozstanie. Allel. Allel.

Chwała wiecznemu Królowi,
Bogu Ojcu i Synowi; Allel. Allel.
Chwała Duchowi świętemu,
Jednemu Bogu naszemu. Allel. Allel.


PIEŚŃ IX.\relative c { \clef tenor \key c \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemUp d4 d4 d8 [fis8] a4 | \stemDown b4 c8 [b8] a8 [b8] g4 | g4 a4 b8 [c8] d4 | \break
a8 [b8] c4 b4 a4 | c4 a4 a4 g4 | a4 \stemUp f8 [e8] d4 c4 | \break
c4 f4 g4 a4 | \stemDown c4 a4 bes4 a4 | \stemUp g4 a4 e4 d4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Dziś nam na_ -- stał dzień o_ -- zdo_ -- bny, Świę -- ce -- nia_ "w ra" --
do_ -- ści go -- dny, Dziś Pan Chry -- stus try -- um_ -- fu -- je,
I nie -- przy -- ja -- ciel to czu -- je. Al -- le -- lu -- ja.
}}


Dziś nam nastał dzień ozdobny,
Święcenia w radości godny,
Dziś Pan Chrystus tryumfuje,
I nieprzyjaciel to czuje. Alleluja.

Stary wąż, grzech, śmierć i piekło,
Przed twarzą jego uciekło;
Biedy, trwogi dziś ustały,
Pan to sprawił zmartwychwstały. Allel.

Trzy Maryje się wybrały
Do grobu, by namazały
Chrystusa pogrzebionego,
Aż słyszą zmartwychwstałego. Allel.

Czegóż rzekł Anioł szukacie?
Nie masz go tu, oto macie
Miejsce gdzie Pana złożono,
Niech to będzie rozgłoszono. Allel.

Tą nowiną przerażeni,
Uczniowie bardzo strwożeni,
Z serca się uradowali,
Skoro Pana oglądali. Allel.

Z dwiema w drodze Pan rozmawiał,
Bardzo im się ludzko stawiał;
Z radości w sercu pałali,
Łamiąc chleb, że on poznali. Allel.

Nasz Samson Chrystus, srogiego
Pokonał Lwa piekielnego;
Bramy piekielne połamał,
I moc diabelską przełamał. Allel.

Jonasz trzy dni był połkniony,
Trzy dni Chrystus pogrzebiony,
Dłużej go śmierć nie wstrzymała,
Mocy po temu nie miała. Allel.

Dziś żywot śmierci panuje,
Żądło zjadłe odejmuje,
Chrystus wszystkie mocy skrócił,
Żywot stracony przywrócił. Allel.

Dziś z Egipskiego więzienia,
Dostępujem uwolnienia;
Dziś pożywamy świętego
Baranka Wielkanocnego. Allel.

Mija nas Anioł trujący,
Pierworodztwo mordujący;
Krwią Chrystusa poznaczone
Drzwi nasze są ochronione. Allel.

Dziś stary kwas wyrzucamy,
Słodkie chleby przybieramy,
Chodząc w żywota nowości,
W myśli i serca czystości. Allel.

Wszystko co się potrwożyło,
Niebo, ziemia, dziś ożyło;
Poległ Xiąże świata tego,
Wielka radość z zguby jego. Allel.

Wszyscy się wspólnie radujmy,
Alleluja wyśpiewujmy:
Miej o Jezu zmartwychwstały,
Od nas wszystkich wieczne chwały. Allel.


PIEŚŃ X.
Z łacińskiego: Collaudemus.\relative c' {\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\stemDown a4 a8 bes c4 c | bes bes a g | g g c bes | \break
a a g f | g a b! c | d c b! c \fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Wy -- sła \skip 1 -wiaj -- my Chry -- sta Pa -- na,
Któ -- ry starł śmierć i sza -- ta -- na.
Al -- le -- lu -- ja. Al -- le -- lu -- ja.
}
}


Wysławiajmy Chrysta Pana,
Który starł śmierć i szatana. All. All.

Z tym bolały słońce, miesiąc,
I stworzenia z Twórcą cierpiąc. All. All.

Z męki pańskiej i Anieli,
Płaczu z żalem powód mieli. All. All.

Skały trzasły, ziemia drżała,
Zasłona się święta rwała. All. All.

I umarli żałowali,
Na żal z grobów powstawali. All. All.

Łzy Maryje nad nim lały,
A żołnierze przeszydzali. All. All.

Apostoły i Uczniowie,
Rozbiegli się po swej głowie. All. All.

Wszystek Kościół był w żałobie,
Z męki Pańskiej czuł żal w sobie. All. All.

Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje,
Wszystkim radość wielką daje. All. All.

Słońce, miesiąc, są jaśniejsze,
Uczcić święto chcąc dzisiejsze. All. All.

I Anieli dzisiaj w bieli,
Po żałobie są weseli. All. All.

Ruszył ten dzień i kamienie,
Grobu czyniąc odwalenie. All. All.

I umarli ucieszeni,
Gdy w otchłaniach nawiedzeni. All. All.

I Maryje maści noszą,
A żołnierze tryumf głoszą. All. All.

Apostoły i Uczniowie,
Zbiegają się ku swej głowie. All. All.

Wszystek Kościół dziś w radości,
Woła, śpiewa w pobożności: All. All.

O Zwyciężco Chryste Panie!
Daj nam z sobą zmartwychwstanie. All. All.

Zobacz też edytuj


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).