Śpiewnik kościelny/Różo z ogrodu Raju rozkosznego

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Różo z ogrodu Raju rozkosznego
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ VIII.
O Świętym Wawrzyńcu.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown a2 c4. (bes8) | a4 bes4 a2 | a4 c4 c4. (bes8) a4 bes4 a2 } \break
  g2 g4 bes4 | bes4. (a8) g2 | a4 c4 c4. (bes8) | a4 bes4 a2 | \break
  c2 d4 (c4) | a2 g4 (bes4) | a1 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Ró -- żo z_o -- gro -- du Ra -- ju roz -- ko -- szne -- go,
  Waw -- rzyń -- cze w_swo -- jej trzy -- maj nas o -- bro -- nie,
  Świę -- ty Pa -- tro -- nie!
}}
\addlyrics { \small {
  Wdzię -- czny kwia -- te -- czku Kró -- la nie -- bie -- skie -- go:
}}


Różo z ogrodu Raju rozkosznego,
Wdzięczny kwiateczku Króla niebieskiego:
Wawrzyńcze w swojej trzymaj nas obronie,
Święty Patronie!

Boga twojego wielki miłośniku,
Na tak okrutne stosy Męczenniku
Zbyt prędkim byłeś, cząstkę nam ochoty,
Uproś do cnoty.

Jak wonne w ogniu kadzidło, wydałeś
Dość wdzięczny zapach, piecząc się wołałeś
Na kracie: przewróć, jedz co się upiekło,
Ztąd tobie piekło.

Waleryjanie okrutny tyranie!
Laur ten w płomieniach twoich nie ustanie;
Smaż go jako chcesz, obracaj na strony,
Woła smażony:

Większy mnie ogień dogrzewa miłości
Wewnątrz ku Bogu, przyłóż więcej złości,
Stosów, katowni, Niebu daję dzięki
Za takie męki.

Ogień piekielny, często się rozchodzi
Po sercach naszych, za którym przywodzi
Czart piekło swoje, a marnego ducha
Niejeden słucha.

Wawrzyńcze święty, spuść nam łask strumienie,
Na tak szkodliwe piekielne płomienie:
Nadzieję mamy w twej świętej pomocy,
W każdej niemocy.

Patronie święty, ofiaro święcona,
Bogu i niebu na ogniu złożona;
Uproś cierpliwość, daj dar z nieba wzięty,
Wawrzyńcze święty.

Spraw duszom wszystkim w czyszczu ochłodzenie,
Niech zgasi ogień, krwi twej roztoczenie;
Daj to, okrutnie na krzyżu krwią zlany,
Jezu kochany!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).