Śpiewnik kościelny/Szczęśliwa kolebko

PIEŚŃ XVIII.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown 
\repeat volta 1 {
c2 c4 c4 | d4 d4 c2 | bes4 bes4 a4 a4 | g1 }
\break
\set Score.doubleRepeatType = #":|.:"
\repeat volta 1 {
c2 c4 c4 | f4 e4 d4 c4 | bes2 bes4 bes4 | c4 bes8 [a8] \stemUp g4 f4 }
}
\addlyrics { \small {
Szczę -- śli -- wa ko -- leb -- ko, szczę -- śli -- wy żło -- bie,
Nie -- bem nie -- o -- gar -- nio -- ny, 
W_to -- bie wszy -- stek za_m -- knio -- ny.
}}
\addlyrics { \small {
Ten Bóg co świat stwo -- rzył, po -- ło -- żon w_to -- bie:
}}


Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy żłobie,
Ten Bóg co świat stworzył, położon w tobie:
Niebem nieogarniony,
W tobie wszystek zamkniony.

Kolebko niebieska, żłobku ubogi,
W tobie jest zawarty ten klejnot drogi,
Z nieba światu spuszczony,
Złotem nieoceniony.

Gdy twoją uważam piękną ozdobę,
Ceniąc która leży w żłobie osobę:
Nikną wszystkie urody,
Miękkie świata wygody.

Za nic złotogłowy, za nic szkarłaty,
Kiedy patrzę na te ubogie płaty,
Któremi cię związała
Matka, innych nie miała.

Zasypiaj szczęśliwie w tej kolebeczce,
Przyśpiewuj matuniu tej dziecineczce:
Niechaj zasypia wdzięcznie,
Jezus mój i bezpiecznie.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).