Śpiewnik kościelny/Figurowana różdżka zielona


Witam cię witam Jezu Figurowana różdżka zielona Szczęśliwa kolebko
Witam cię witam Jezu Figurowana różdżka zielona Szczęśliwa kolebko
Kolędy
Polska kolęda ludowa, zaliczana do kolęd kościelnych, śpiewana jest w metrum 3/4. Zwrotka nawiązaująca do różdżki Arona pojawiają się również w kolędzie Anioł pasterzom mówił - bibilijny Aaron, brat Mojżesza, czynił cuda na dworze faraona, jednak za namową ludu uczynił złotego cielca - podczas gdy jego brat otrzymywał Dekalog Boży. Kwitnąca różdżka miała głębokie symboliczne znaczenie oznajmiać miała już wtenczas zaplanowane nadejście Mesjasza, przywrócenie do życia Łazarza (syna Aarona) i zmartwychwstanie Jezusa.

PIEŚŃ XVII.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemDown 
\repeat volta 1 {
c4 d4 e4 | f2 c4 | d8 bes8 \stemUp a4 g4 | f4 r4 r4 } \break
\stemDown c'8 b8 c8 [bes8] \stemUp g4 | \stemDown c8 c8 \stemUp a4 f4 | \stemDown c'8 b8
c8 [bes8] \stemUp g4 | \break \stemDown c8 c8 \stemUp a4 f4 | \stemDown c'4 d4 e4 | 
f2 c4 | \break
d8 bes8 \stemUp a4 g4 | f2 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Fi -- gu -- ro -- wa -- na róż -- dżka zie -- lo -- na,
Już się sta_ -- ła nam kwi -- tną -- ca, I o --
woc_ dla nas ro -- dzą -- ca, Dzię -- ka ci Bo -- że
za to bez koń -- ca.
}}
\addlyrics { \small {
Któ -- ra wy -- ni -- kła z_la -- ski Aa -- ro -- na:
}}


Figurowana różdżka zielona,
Która wynikła z laski Aarona:
Już się stała nam kwitnąca,
I owoc dla nas rodząca,
Dzięka ci Boże za to bez końca.

Zesłałeś Syna nam jedynego,
Z ciebie przed wieki narodzonego:
Ten się dla naszej miłości,
Z świętej panieńskiej zacności
Począwszy, wynikł z czystych wnętrzności.

Z czego się niebo uradowało,
Co pierw ku płaczu jakby się miało:
A gdy został narodzony,
I na ten świat objawiony,
Najprzód pastuszkom był ogłoszony.

I my się cieszmy w te nasze wieki,
Póki nie zawrze śmierć nam powieki:
Niech ta radość z narodzenia,
I swoboda z odkupienia,
Otworzy bramy nam do zbawienia.

Więc chrześcijanie Bogu dziękujmy,
Rozkazów Boskich wiernie pilnujmy:
On nam da zapłatę stałą,
I na zawsze w niebie trwałą,
I nieskończoną i doskonałą.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).