Śpiewnik kościelny/Witam cię witam Jezu

PIEŚŃ XVI.\relative c' {
\clef tenor
\key a \minor
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown 
\repeat volta 1 {
a8 c8 b4 c4 d4 | c8 b8 c8 b8 b4 a4 }
\break
\set Score.doubleRepeatType = #":|.:"
\repeat volta 1 {
\time 3/4
c8 d8 e4 e4 | e8 d8 e4 e4 | \break
d8 c8 b4 e4 | d8 c8 b4 a4 }
}
\addlyrics { \small {
Wi -- tam cię wi -- tam Je -- zu me ko -- cha -- nie,
Dla zba -- wie -- nia | nie -- wdzię -- czne -- go | Czło -- wie -- ka i
słu -- gi swe -- go.
}}
\addlyrics { \small {
Któ -- ry się dzi -- siaj ro -- dzisz w_nę -- dznym sta -- nie,
}}

Witam cię witam Jezu me kochanie,
Który się dzisiaj rodzisz w nędznym stanie,
Dla zbawienia niewdzięcznego
Człowieka i sługi swego.

Witam cię witam o Boże wcielony,
Z Panny przeczystej cudownie zrodzony,
Który mieszkasz z aniołami,
A tu między bydlętami.

Witam cię witam o Panie nad pany,
Królu nad królmi, z nieba dziś zesłany:
Tam ci trony usługują,
Tu cię ludzie nie przyjmują.

Witam cię witam co królestwa dajesz,
Sam teraz w stajni bydlęcej zostajesz:
Ptastwo piórami odziewasz,
A sam od zimna omdlewasz.

Witam cię witam o Stwórco wszechmocny,
Tyś Pan zastępów, tyś jest hetman mocny:
Mając zwalczyć czarta złego,
Przybrałeś postać słabego.

Witam cię witam Panie szczodrobliwy,
Który bogacisz ten świat złota chciwy:
A sam leżysz tak ubogi,
Na sianeczku Jezu drogi.

Witam cię witam o przedwieczne słowo,
Który obdarzasz niemowlęta mową:
Sam zaś nie mówisz słowami,
Tylko płaczem, tylko łzami.


Witam cię witam przedwieczna mądrości,
Któraś z zbytecznej ku ludziom miłości,
Mądrość swoją zataiła,
I rozum Boski zakryła.

Witam cię witam Panie nieba, ziemi,
Któryś się zjawił pomiędzy swojemi,
A swoi cię nie poznali,
Owszem od siebie wygnali.

Błagam o Jezu! twego przebaczenia,
I chcę nadgrodzić tak ciężkie zelżenia:
Bogiem cię swoim uznaję,
I na służbęć się oddaję.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).