Śpiewnik kościelny/Tryumfy Króla niebieskiego

PIEŚŃ XV.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown c4 d4 c4 r4 | c8 c8 bes8 a8 \stemUp g4 f4 \bar ":|." \break
\stemDown a8 c8 bes8 a8 c8 bes8 a4 | a8 c8 bes8 a8 c8 bes8 a4 | \break
c4 \stemUp g4 a2 | a4 g4 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Try -- um -- fy Kró -- la nie -- bie -- skie -- go,
Po -- bu -- dzi -- ły pa -- ste -- rzów, Do -- by -- tku swe -- go stró -- żów,
Śpie -- wa -- jąc, śpie -- wa -- jąc:
}}
\addlyrics { \small {
Zstą -- pi -- ły z_nie -- ba wy -- so -- kie -- go:
}}


Tryumfy Króla niebieskiego,
Zstąpiły z nieba wysokiego:
Pobudziły pasterzów,
Dobytku swego stróżów,
Śpiewając, śpiewając.

Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na nizkości:
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel,
Na ziemi, na ziemi.

Zrodziła Maryja dziewica,
Wiecznego Boga bez rodzica:
By nas piekła pozbawił,
A w niebieskich postawił
Pałacach, pałacach.

Pasterze w podziwieniu stają,
Tryumfu przyczynę badają:
Co się nowego dzieje,
Że tak światłość jaśnieje,
Nie wiedząc, nie wiedząc.

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,
Swej trzody w polu odbieżeli,
Spiesząc na powitanie,
Do Betleemskiej stajnie
Dzieciątka, dzieciątka.

Niebieskiem światłem oświeceni,
Pokornie przed nim uniżeni,
Bogiem go być prawdziwym,
Sercem a afektem żywym
Wyznają, wyznają.

I które mieli z sobą dary,
Dzieciątku dają za ofiary:
Przyjmij o narodzony!
Nas i dar przyniesiony,
Z ochotą, z ochotą.

A potem Maryi cześć dają,
Za matkę Boską ją przyznają,
I z ojcem domniemanym,
Józefem mianowanym,
Serdecznie, serdecznie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).